SŠ a ZŠ BEROUNKarla Čapka 1457, Beroun-Město 266 01

Projekty

Škola je zapojena do následujících projektů:

1. MAP Beroun www.mapberoun.cz

MAP logo

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Beroun II. (MAP II.)

Město Beroun je realizátorem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II.“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009711 v rámci Výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

Doba realizace projektu: od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2022

Cíle projektu/výstupy:

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v základních a mateřských školách v území ORP Beroun prostřednictvím budování a rozvoje udržitelného systému komunikace a spolupráce zřizovatelů, škol, organizací neformálního vzdělávání, rodičů, veřejnosti a dalších významných aktérů ovlivňujících vzdělávání v tomto území.

Projekt je zaměřen na podporu společného strategického plánování, sdílení, realizaci a evaluaci vzdělávacích aktivit navazujících na výstupy Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Beroun, který byl realizován v letech 2016 až 2018. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II. tedy přímo navazuje na dosažené výstupy, definované priority a cíle předchozího projektu. V rámci projektu budou podporováni pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol formou mentoringu, síťování se zkušenými kolegy, navazování spolupráce s ostatními školami a dalšími vzdělávacími a kulturnímu subjekty, které se podílejí na vzdělávání dětí a žáků v regionu. Součástí projektu jsou aktivity podporující klíčové kompetence a rozvoj potenciálu všech dětí a žáků.

Projekt přinese systémovou změnu v podobě vytvoření koncepce vzdělávací politiky v regionu, nastavení procesů řízení a hodnocení kvality vzdělávání. Účelem projektu je nastavení spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v území ORP Beroun takovým způsobem, aby mohla pokračovat i po ukončení finanční podpory z OP VVV.

Do projektu se zapojilo 57 škol v území správního obvodu ORP Beroun (tj. 93,4 %) se souhlasem svých zřizovatelů.

Odkaz na webové stránky projektu: http://www.mapberoun.cz/

Kontaktní osoba na koordinátora projektu MAP II. za naši školu: Lucie Kohoutová

2. Ve školním roce 2019/2020 se škola zapojila do projektů OP VVV – Výzva č. 02_18_063.

Odkaz k Fondům EU na https://opvvv.msmt.cz/

Projekt Škola hrou s reg.číslem: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014792 nabízí žákům účast v těchto aktivitách i rodičům v těchto aktivitách:

2.II/17b Klub pro žáky ZŠ – klub zábavné logiky a deskových her
2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
2.II/19 Projektový den ve škole
2.II/20 Projektový den mimo školu
2.II/21 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

 

3. Ovoce do škol

odkaz k projektu na https://ovoce-do-skol.cz/

4. Obědy zdarma

odkaz k projektu na https://www.obedyprodeti.cz/o-projektu

5. IKAP II

Škola je dále zapojena v projektu:  Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje                         CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

 

Středočeský kraj

Evropský fond

Ministerstvo školství

Granty a dotace

Od května 2013 do konce prosince 2014 čerpá škola dotaci z grantu pro paní učitelku Mgr. Zuzanu Štíbrovou.

grantový projekt se jmenuje Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce
(CZ.1.07/1.3.48/02.0013)

EU

Ve školním roce 2017/2018 je škola zapojena do projektu „Učení nás baví“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/13_022/0005985

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Beroun II. (MAP II.)

Město Beroun je realizátorem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II.“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009711 v rámci Výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

Doba realizace projektu: od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2022

Cíle projektu/výstupy:

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v základních a mateřských školách v území ORP Beroun prostřednictvím budování a rozvoje udržitelného systému komunikace a spolupráce zřizovatelů, škol, organizací neformálního vzdělávání, rodičů, veřejnosti a dalších významných aktérů ovlivňujících vzdělávání v tomto území.

Projekt je zaměřen na podporu společného strategického plánování, sdílení, realizaci a evaluaci vzdělávacích aktivit navazujících na výstupy Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Beroun, který byl realizován v letech 2016 až 2018. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II. tedy přímo navazuje na dosažené výstupy, definované priority a cíle předchozího projektu. V rámci projektu budou podporováni pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol formou mentoringu, síťování se zkušenými kolegy, navazování spolupráce s ostatními školami a dalšími vzdělávacími a kulturnímu subjekty, které se podílejí na vzdělávání dětí a žáků v regionu. Součástí projektu jsou aktivity podporující klíčové kompetence a rozvoj potenciálu všech dětí a žáků.

Projekt přinese systémovou změnu v podobě vytvoření koncepce vzdělávací politiky v regionu, nastavení procesů řízení a hodnocení kvality vzdělávání. Účelem projektu je nastavení spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v území ORP Beroun takovým způsobem, aby mohla pokračovat i po ukončení finanční podpory z OP VVV.

Do projektu se zapojilo 57 škol v území správního obvodu ORP Beroun (tj. 93,4 %) se souhlasem svých zřizovatelů.

Odkaz na webové stránky projektu: http://www.mapberoun.cz/

Kontaktní osoba na koordinátora projektu MAP II. za naši školu: Lucie Kohoutová

6. ŠABLONY III

EU

Škola je zapojena do Výzvy OP VVV Šablony III pro mateřské a základní školy č. 02_20_080. Název projektu „Pomozte mi“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0,0/0,0/20_080/0021524

7. DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI

Naše škola se účastní projektu Desatero od 15.9.2021

 

8. V období září – prosinec 2021 jsme zapojeni do programu Národního plánu doučování

Aktivity doučování jsou od 1.1.2022 financovány z Nástroje pro oživení a odolnost EU

Doučování – Plakát A4 k publicitě NPO

9.

Finančním zdrojem pro realizaci doučování
Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu
Evropské unie – Next Generation EU.

 

Od září 2022 je škola opět zapojena do projektu MŠMT – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy – Doučování.

 

10. Škola je i nadále zapojena do projektu MAP Beroun III, viz. následující informace

MAP Beroun -Info_na_web_skoly_Zapojeni_do+MAP+III.

 

11.  OP JAK

Od školního roku 2023-2024 je škola zapojena do výzvy OP JAK „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ s reg.číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0007304 s názvem „Radujeme se společně, “ kdy na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU. Škola je zapojena do následujících aktivit:

1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

1.II/11 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

12. MAP BEROUN

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun IV.

(MAP IV.)

 

Město Beroun je realizátorem a nositelem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun IV.“, reg. č. projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008378 (dále jen MAP IV.), který je realizován v rámci Výzvy č. 02_23_017 s názvem Akční plánování v území – MAP, v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání, Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) a je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2025

 

SAMOSTATNÉ WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU

Odkaz na webové stránky projektu MAP IV. a kontakty:

http://www.mapberoun.cz/

 

CÍLE PROJEKTU/VÝSTUPY PROJEKTU

Projekt MAP IV. si klade za hlavní cíl prohlubování spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání při plánování a realizaci intervencí vedoucích k řešení místně specifických problémů a potřeb a ke zkvalitnění vzdělávání v mateřských a základních školách v území SO ORP Beroun. Kooperace všech aktérů vzdělávání v území ORP je prostřednictvím MAP systematicky budována a rozvíjena již od roku 2016 a vede ke zlepšování kvality vzdělávání v 64 zapojených mateřských a základních školách. Projekt MAP IV. také podpoří implementaci intervencí podpory schválených v akčních plánech na období let 2024 a 2025.

Cílem MAP IV. je nadále podporovat a rozvíjet proces strategického řízení a plánování,
který vede k naplnění konkrétních cílů a vizí škol nejen dle územní strategie MAP a souvisejícího Strategického rámce MAP, ale i dle dílčích potřeb regionu, které jsou definovány v dílčích ročních akčních plánech (RAP). Cílem je rovněž připravit všechny členy platformy MAP na změny ve vzdělávání, které jsou dány Strategií 2030+ a souvisejícími strategickými dokumenty.

Nedílnou součástí projektu je proces vnitřního hodnocení za účelem zhodnocení dopadu projektu na cílové skupiny.

 

Naše škola je jednou ze 64 škol aktivně zapojených do projektu MAP IV.