SŠ a ZŠ BEROUNKarla Čapka 1457, Beroun-Město 266 01

Projekty

Škola je zapojena do následujících projektů:

1. MAP Beroun www.mapberoun.cz

MAP logo

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Beroun II. (MAP II.)

Město Beroun je realizátorem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II.“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009711 v rámci Výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

Doba realizace projektu: od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2022

Cíle projektu/výstupy:

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v základních a mateřských školách v území ORP Beroun prostřednictvím budování a rozvoje udržitelného systému komunikace a spolupráce zřizovatelů, škol, organizací neformálního vzdělávání, rodičů, veřejnosti a dalších významných aktérů ovlivňujících vzdělávání v tomto území.

Projekt je zaměřen na podporu společného strategického plánování, sdílení, realizaci a evaluaci vzdělávacích aktivit navazujících na výstupy Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Beroun, který byl realizován v letech 2016 až 2018. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II. tedy přímo navazuje na dosažené výstupy, definované priority a cíle předchozího projektu. V rámci projektu budou podporováni pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol formou mentoringu, síťování se zkušenými kolegy, navazování spolupráce s ostatními školami a dalšími vzdělávacími a kulturnímu subjekty, které se podílejí na vzdělávání dětí a žáků v regionu. Součástí projektu jsou aktivity podporující klíčové kompetence a rozvoj potenciálu všech dětí a žáků.

Projekt přinese systémovou změnu v podobě vytvoření koncepce vzdělávací politiky v regionu, nastavení procesů řízení a hodnocení kvality vzdělávání. Účelem projektu je nastavení spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v území ORP Beroun takovým způsobem, aby mohla pokračovat i po ukončení finanční podpory z OP VVV.

Do projektu se zapojilo 57 škol v území správního obvodu ORP Beroun (tj. 93,4 %) se souhlasem svých zřizovatelů.

Odkaz na webové stránky projektu: http://www.mapberoun.cz/

Kontaktní osoba na koordinátora projektu MAP II. za naši školu: Lucie Kohoutová

2. Ve školním roce 2019/2020 se škola zapojila do projektů OP VVV – Výzva č. 02_18_063.

Odkaz k Fondům EU na https://opvvv.msmt.cz/

Projekt Škola hrou s reg.číslem: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014792 nabízí žákům účast v těchto aktivitách i rodičům v těchto aktivitách:

2.II/17b Klub pro žáky ZŠ – klub zábavné logiky a deskových her
2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
2.II/19 Projektový den ve škole
2.II/20 Projektový den mimo školu
2.II/21 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

 

3. Ovoce do škol

odkaz k projektu na https://ovoce-do-skol.cz/

4. Obědy zdarma

odkaz k projektu na https://www.obedyprodeti.cz/o-projektu

5. IKAP II

Škola je dále zapojena v projektu:  Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje                         CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

 

Středočeský kraj

Evropský fond

Ministerstvo školství

Granty a dotace

Od května 2013 do konce prosince 2014 čerpá škola dotaci z grantu pro paní učitelku Mgr. Zuzanu Štíbrovou.

grantový projekt se jmenuje Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce
(CZ.1.07/1.3.48/02.0013)

EU

Ve školním roce 2017/2018 je škola zapojena do projektu „Učení nás baví“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/13_022/0005985

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Beroun II. (MAP II.)

Město Beroun je realizátorem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II.“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009711 v rámci Výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

Doba realizace projektu: od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2022

Cíle projektu/výstupy:

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v základních a mateřských školách v území ORP Beroun prostřednictvím budování a rozvoje udržitelného systému komunikace a spolupráce zřizovatelů, škol, organizací neformálního vzdělávání, rodičů, veřejnosti a dalších významných aktérů ovlivňujících vzdělávání v tomto území.

Projekt je zaměřen na podporu společného strategického plánování, sdílení, realizaci a evaluaci vzdělávacích aktivit navazujících na výstupy Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Beroun, který byl realizován v letech 2016 až 2018. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II. tedy přímo navazuje na dosažené výstupy, definované priority a cíle předchozího projektu. V rámci projektu budou podporováni pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol formou mentoringu, síťování se zkušenými kolegy, navazování spolupráce s ostatními školami a dalšími vzdělávacími a kulturnímu subjekty, které se podílejí na vzdělávání dětí a žáků v regionu. Součástí projektu jsou aktivity podporující klíčové kompetence a rozvoj potenciálu všech dětí a žáků.

Projekt přinese systémovou změnu v podobě vytvoření koncepce vzdělávací politiky v regionu, nastavení procesů řízení a hodnocení kvality vzdělávání. Účelem projektu je nastavení spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v území ORP Beroun takovým způsobem, aby mohla pokračovat i po ukončení finanční podpory z OP VVV.

Do projektu se zapojilo 57 škol v území správního obvodu ORP Beroun (tj. 93,4 %) se souhlasem svých zřizovatelů.

Odkaz na webové stránky projektu: http://www.mapberoun.cz/

Kontaktní osoba na koordinátora projektu MAP II. za naši školu: Lucie Kohoutová

6. ŠABLONY III

EU

Škola je zapojena do Výzvy OP VVV Šablony III pro mateřské a základní školy č. 02_20_080. Název projektu „Pomozte mi“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0,0/0,0/20_080/0021524

7. DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI

Naše škola se účastní projektu Desatero od 15.9.2021

 

8. V období září – prosinec 2021 jsme zapojeni do programu Národního plánu doučování

Aktivity doučování jsou od 1.1.2022 financovány z Nástroje pro oživení a odolnost EU

Doučování – Plakát A4 k publicitě NPO

9.

Finančním zdrojem pro realizaci doučování
Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu
Evropské unie – Next Generation EU.

 

Od září 2022 je škola opět zapojena do projektu MŠMT – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy – Doučování.

 

10. Škola je i nadále zapojena do projektu MAP Beroun III, viz. následující informace

MAP Beroun -Info_na_web_skoly_Zapojeni_do+MAP+III.

 

11.  OP JAK

Od školního roku 2023-2024 je škola zapojena do výzvy OP JAK „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ s reg.číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0007304 s názvem „Radujeme se společně, “ kdy na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU. Škola je zapojena do následujících aktivit:

1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

1.II/11 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ