SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUMKarla Čapka 1457, Beroun-Město 266 01

O našem SPC

 

V období 1.7. – 26.8.2024 čerpají zaměstnanci SPC řádnou dovolenou.

Provoz bude zahájen 27.8.2024.

 

 

 

SPC Beroun je poradenským zařízením poskytujícím poradenské služby rodičům a pedagogům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se především o žáky s narušenou komunikační schopností, resp. vadou řeči. Bylo zřízeno při Střední škole a Základní škole Beroun 1.11.2013, jejíž součástí je též Základní škola logopedická.

Z kategorie narušené komunikační schopnosti se věnujeme žákům s následujícími obtížemi: opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, dyslálie, balbuties (koktavost), tumultus sermonis (breptavost), dysartrie, rinolálie, palatolálie, mutismus (především elektivní mutismus, případně mluvní negativismus), symptomatické poruchy řeči a verbální dyspraxie.

Žáci se specifickými poruchami učení a podezřením na tyto problémy přednostně vyšetřuje Pedagogicko-psychologická poradna Králův Dvůr.

Vyjádření a doporučení SPC je nutné pro zařazení žáka do školy se speciálními vzdělávacími potřebami (ZŠ logopedická), dále pro integraci dítěte v běžné MŠ, ZŠ nebo SŠ. SPC také doporučuje asistenci pedagoga nebo individuální vzdělávací plán.