SŠ a ZŠ BEROUN: ŠKOLNÍ DRUŽINAKarla Čapka 1457, Beroun-Město 266 01

O nás

Školní družina

Školní družina (ŠD) je součástí školy a  ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není pokračováním školního vyučování a  má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Její činnost vychází z pedagogiky volného času. Posláním ŠD je vést účastníky k aktivnímu odpočinku, rozvíjet vhodné návyky, dovednosti a prostřednictvím hry vytvářet vlastní tvořivost a rozvoj fantazie. V odpoledních hodinách poskytuje  odpočinkové, rekreační, zájmové činnosti a přípravu na vyučování. Během školního roku jsou připraveny pro všechny účastníky příležitostné akce  – divadlo, sportovní turnaje, oslavy dle ročních období, karneval, exkurze atd… Rozvíjí aktivity účastníků a pracuje podle týdenní skladby zaměstnání. Činnosti se ve ŠD střídají a navazují na sebe. Jeden týden v měsíci je vždy věnován projektu. Během školní roku  jsou plněny vzdělávací oblasti a klíčové kompetence ŠD.  Pravidelně jsou zařazovány i vycházky mimo školu. Cílem určitě je, aby ŠD byla místem, které všem poskytuje zájmové vzdělávání a nabídku smysluplných aktivit. Do ŠD jsou k pravidelné docházce přijímáni žáci 1. stupně (přednost mají žáci 1.,2. a 3 ročníků) a v letošní školním roce bude pracovat v sedmi odděleních.

Provoz školní družiny je: od 7.00 hod. do 7.40 hod. a odpolední provoz je: od 12.00 hod. do 16.00 hod.

Materiální vybavení – oddělení ŠD nemají vlastní prostory a  jsou umístěna v kmenových třídách

Vymezení hlavní činnosti školy

Škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku povinné školní docházky a žáky ve střední škole –Praktické škole dvouleté:

  • s poruchami řeči
  • s lehkým mentálním postižením
  • středně těžkým a těžkým mentálním postižením
  • souběžným postižením více vadami
  • s autismem

Cílem vzdělávání školy je, aby si žáci ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči
osvojovali základní vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k orientaci v okolním světě a k zapojení do
společenského života.