SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUMKarla Čapka 1457, Beroun-Město 266 01

Průběh vyšetření

Jak probíhá vyšetření

V úvodním rozhovoru nás budou zajímat osobní údaje dítěte a rodičů, budeme zjišťovat osobní anamnézu dítěte (kdy začalo sedět, chodit, mluvit – 1.slova, mluvit ve větách, jak se dorozumívá v současnosti, zda prodělalo závažné nemoci, operace, má-li jakékoli další obtíže) a rodinnou anamnézu (zda někdo z rodiny trpěl stejnými či podobnými obtížemi).

Pokud Vaše dítě prošlo vyšetřením na foniatrii, neurologii, psychologii, přineste, prosím, nejaktuálnější zprávy, které máte k dispozici. Pokud je Vaše dítě školák, přineste, prosím, školní sešity (především z ČJ) a psací potřeby.

Logopedické vyšetření

Vlastní logopedické vyšetření probíhá většinou bez přítomnosti rodičů, zákonných zástupců a trvá přibližně hodinu – záleží na věku dítěte, aktuální situaci. Při vyšetření sledujeme úroveň rozvoje jazykových rovin – foneticko-fonologické, lexikálně-sémantické, morfologicko-syntaktické a pragmatické.

Foneticko-fonologická rovina:

Sledujeme zvukovou stránku řeči – výslovnost a sluchové rozlišování hlásek mateřského jazyka.

Lexikálně-sémantická:

Sledujeme obsahovou stránku řeči – porozumění řeči v běžném rozhovoru, chápání instrukcí, pojmů, sdělení, vyprávění; aktivní používání řeči, pojmenovávání, popisování, vyprávění, užívání a chápání nadřazených a podřazených pojmů, protikladů, slov podobného významu, slov stejného zvuku, ale různého významu.

Morfologicko-syntaktická rovina:

Sledujeme gramatickou stránku řeči – užívání jednotlivých slovních druhů, ohýbání slov (časování, skloňování), tvoření vět a souvětí.

Pragmatická rovina:

Sledujeme užití řeči v sociálním kontextu – schopnost vyžádat si nebo oznámit informaci, vyjádřit vztahy, pocity, prožitky, události; tvoření dialogu (střídání role posluchače a mluvčího, udržení tématu hovoru); schopnost pomocí řeči dosáhnout cíle; užívání prvků neverbální komunikace (oční kontakt, mimika, gestikulace).

U předškolních dětí nás dále zajímá rozvoj motoriky – hrubé, jemné, grafomotoriky, úchop psacího náčiní, motoriky jazyka a rtů.

U školních dětí sledujeme čtenářské dovednosti, písemný projev (diktát, opis, přepis, vlastní písemný projev), matematické schopnosti.

Psychologické vyšetření

Psychologické vyšetření se liší podle účelu, za jakým je prováděno. Probíhá bez přítomnosti rodičů a trvá přibližně dvě hodiny – záleží na osobním tempu dítěte a aktuální situaci.