SŠ a ZŠ BEROUNKarla Čapka 1457, Beroun-Město 266 01

O škole

Základní informace

Škola je zřízena dle § 16, odst. 9 školského zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a prováděcími předpisy. Škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ve školním roce 2020/2021 oslavila škola sto let od svého založení. Z malé pomocné třídy čítající 36 žáků, založené pod správou Obecné školy smíšené v Berouně počátkem školního roku 1920-21, se škola v proudu času proměnila v zařízení o 217 žácích. Z historické budovy u kostela v. Jakuba se sídlo školy postupně přesunulo do dvou budov na Velkém sídlišti, v ulici K. Čapka 1457 a do několika tříd na odloučených pracovištích; v DD a MŠ speciální, v ulici Mládeže 1102 a v Komunitním centru Města Beroun, v ulici Bezručova 928.

V současné době poskytuje komplexní speciálně pedagogickou péči dětem a poradenskou činnost rodičům i pedagogům celého našeho regionu.

Cílem vzdělávání školy je, aby si žáci ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči osvojovali vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k orientaci v okolním světě a k zapojení do společenského života.

Škola poskytuje vzdělávání žákům:

 • s narušenou komunikační schopností
 • s lehkým mentálním postižením
 • se středně těžkým a těžkým mentálním postižením
 • souběžným postižením více vadami, případně i autismem

Název školy: Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace
Adresa: ul. K. Čapka 1457,
266 01 Beroun – Město

Zřizovatel: Středočeský kraj
Právní forma: kraj, IČO: 70 891 095
Adresa: Zborovská 11,
150 21 Praha 5

Identifikátor zařízení: 600 021 491
IČO: 70 841 446
Právní forma: příspěvková organizace

 

Seznam členů školské rady:

 • p. Eva Borčová – zástupce rodičů – předseda
 • p. Pavlína Kešnerová – zástupce za zřizovatele – člen
 • p. Mgr. Veronika Vágnerová – zástupce pedagogů – členka

 

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:

 • ul. K.Čapka 1456, 266 01 Beroun – Město
 • ul. K.Čapka 1457, 266 01 Beroun – Město
 • ul. Svatojánská 217/19, Beroun – Závodí
 • Mládeže 1102, 266 01 Beroun 2 – Město

Součásti školy:

1. Základní škola

Je zřízena jako samostatná škola podle §16, odst. 9 pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a je zaměřena:

 • a) pro žáky s narušenou komunikační schopností a vzdělávání probíhá podle RVP ZV podle školního vzdělávacího programu č.j. 500/2018/ZSPS – Ostrov řeči – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, kteří se zde vzdělávají od 1. do 5.ročníku.
 • b) pro žáky s lehkým mentálním postižením; podle RVP ZV s upravenými výstupy a obsahem učiva, podle školního vzdělávacího programu č.j. 501/2018/ZSPS – Podaná ruka – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, přičemž tito žáci  se zde vzdělávají od 1. – 9. ročníku.

2. Základní škola speciální

V základní škole speciální jsou vzděláváni žáci se středně těžkým, těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.

Vzdělávání žáků probíhá ve všech ročnících podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.

V současné době se žáci se středně těžkým mentálním postižením vzdělávají podle školního vzdělávacího programu 502/2018/ZSPS – „Škola pro nás,“ zpracovaného podle. RVP ZŠS I.

Žáci s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu 503/2018/ZSPS „I my patříme k vám,“ zpracovaného podle RVP ZŠS II.

3. Praktická škola dvouletá 78 – 62 – C/02

Praktická škola je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími ze snížené úrovně rozumových schopností, případně žákům s více vadami, kteří ukončili povinnou školní docházku.

Vzdělávání v praktické škole umožňuje žákům doplnění a rozšíření všeobecného vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné školní docházky a osvojení vědomostí a dovedností potřebných k výkonu konkrétních jednoduchých činností v profesní oblasti přípravy pokrmů i v každodenním životě.

Ve vzdělávacím programu je v souladu s individuálními potřebami a možnostmi žáků kladen důraz zejména na vypěstování kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, základní orientaci v celospolečensky závažných problémech, kultivaci osobnosti, výchovu ke zdravému životnímu stylu, dosažení maximální možné míry samostatnosti a posílení předpokladů sociální integrace žáků. Výuka probíhá dle školního vzdělávacího programu 712/2018/ZSPS – „Škola pro život.“

 

Školní družina

Poskytuje žákům odpolední odpočinkové, relaxační činnosti a přípravu na vyučování. Rozvíjí zájmové aktivity žáků a pracuje podle týdenní skladby zaměstnání. Do družiny jsou přijímání žáci 1. stupně.

Provoz školní družiny je od 7.00 hod. do 7.40 hod. a odpolední provoz je od 12.00 hod.do 16.00 hod.

Výdejna jídla

Zabezpečuje stravování žáků v době obědů. Kapacita výdejny umožňuje stravování všem žákům školy.

 

Vzdělávací programy školy:

 • 500/2018/ZSPS, Ostrov řeči – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání; 1.9.2018
 • 501/2018/ZSPS, Podaná ruka – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání; 1.9.2018
 • 502/2018/ZSPS, Škola pro nás – školní vzdělávací program pro základní školu speciální, 1.9.2018
 • 503/2018/ZSPS, I my patříme k vám – školní vzdělávací program pro základní školu speciální; 1.9.2018
 • 712/2018/ZSPS, Škola pro život; 1.9.2018