SŠ a ZŠ BEROUNKarla Čapka 1457, Beroun-Město 266 01

Praktická škola dvouletá

Praktická škola je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími ze snížené úrovně rozumových schopností, případně žákům s více vadami, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole speciální díl I.

Vzdělávání v praktické škole umožňuje žákům doplnění a rozšíření všeobecného vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné školní docházky a osvojení si vědomostí a dovedností potřebných k výkonu konkrétních jednoduchých činností v profesní oblasti přípravy pokrmů i v každodenním životě.

Ve vzdělávacím programu je v souladu s individuálními potřebami a možnostmi žáků kladen důraz zejména na vypěstování kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, základní orientaci v celospolečensky závažných problémech, kultivaci osobnosti, výchovu ke zdravému životnímu stylu, dosažení maximální možné míry samostatnosti a posílení předpokladů sociální integrace žáků.

Žáci jsou vzděláváni podle RVP pro praktickou školu dvouletou, zpracovaného do školního vzdělávacího programu č.j. 712/2018/ZSPS – Škola pro život.