SŠ a ZŠ BEROUNKarla Čapka 1457, Beroun-Město 266 01

Naše služby

Speciálně pedagogickou péči dětem:

 • s mentálním postižením
 • s vývojovými poruchami učení – dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií)
 • s výchovnými problémy
 • se sníženou schopností pozornosti a soustředění
 • s nerovnoměrným vývojem psychických funkcí
 • zdravotně oslabeným
 • se smyslovým postižením
 • s poruchami řeči a dorozumívání
 • s autistickými rysy a autismem

 

Výchovně vzdělávací činnost je kromě platných vzdělávacích programů rozšířena o:

 • logopedickou péči
 • integrační aktivity
 • plavecký výcvik
 • komunikaci ve znakové řeči
 • výlety s různým zaměřením, exkurze
 • kulturní akce, návštěvy výstav a kulturních představení
 • sportovní vyžití, cvičení v přírodě
 • zájmové aktivity a nepovinné předměty
 • školní družinu s odpoledním programem
 • environmentální vzdělávání

Organizační, materiální a profesionální zázemí:

Organizační zajištění:

 • malý počet žáků ve třídách
 • individuální péči
 • vzdělávání podle individuálních plánů

 

Materiální zajištění:

 • speciální pomůcky a didaktický materiál
 • moderní prostředí a výukové prostory
 • učebna výpočetní techniky
 • provizorní dílna pro praktické vyučování
 • keramická dílna
 • cvičná kuchyň

Profesionální zajištění:

 • stabilizovaný učitelský sbor převážně se vzděláním speciální pedagogiky
 • poradenské služby ve škole
 • výchovný – kariérový poradce
 • školní metodik prevence
 • diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka
 • zajištění podmínek pro integraci žáků
 • prodloužení základního vzdělávání na 10. ročníků
 • speciálně pedagogické vzdělávací činnosti (reedukační, kompenzační, stimulační)
 • využití asistenta učitele
 • prezentace výsledků práce žáků
 • konzultace pro žáky a rodiče

 

Školní poradenské pracoviště

Nabízíme služby prostřednictvím školního pedagogického
pracoviště, kde působí:

Mgr. Jitka Novotná – školní metodik prevence
Po: 13.00 – 14.00 hod.

Mgr. Lucie Housarová – školní výchovný poradce
Po: 8.00 – 10.00 hod.

Mgr. Jiřina Čermáková – školní speciální pedagog
Po: 13.00- 14.00 hod.

Schůzku je možné si předem objednat na tel. čísle: 311 621 871

Obsah služeb:

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:

 • a) poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • c) prevenci školní neúspěšnosti
 • d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 • e) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • f) podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • g) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení
 • h) včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • j) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • k) metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
 • l) spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 • m) spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními