SŠ a ZŠ BEROUN: ŠKOLNÍ DRUŽINAKarla Čapka 1457, Beroun-Město 266 01

O nás

Vymezení hlavní činnosti školy

Škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku povinné školní docházky a žáky ve střední škole –Praktické škole dvouleté:

  • s poruchami řeči
  • s lehkým mentálním postižením
  • středně těžkým a těžkým mentálním postižením
  • souběžným postižením více vadami
  • s autismem

 

Cílem vzdělávání školy je, aby si žáci ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči
osvojovali základní vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k orientaci v okolním světě a k zapojení do
společenského života.

Školní družina

Poskytuje žákům v odpoledních hodinách odpočinkové, relaxační činnosti a přípravu na vyučování. Rozvíjí zájmové aktivity žáků a
pracuje podle týdenní skladby zaměstnání. Jeden týden v měsíci je vždy věnován projektu. Pravidelně chodíme na
vycházky mimo školu. Do družiny jsou přijímáni žáci 1. stupně a v letošní školním roce bude pracovat v sedmi
odděleních.

Provoz školní družiny je: od 7.00 hod. do 7.40 hod. a odpolední provoz je: od 12.00 hod. do 16.00 hod.