Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči. Doporučujeme, abyste ve Vašem prohlížeči nastavili povolení načítání skriptů.
This page is best viewed only in modern visual browser. We recommend to allow using of JavaScript in your browser.
zss-beroun >> naše služby >> nabízíme

Nabízíme:

 Speciálně pedagogickou péči dětem :

-         s mentálním postižením
-
         s vývojovými poruchami učení  - dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií)
-
         s výchovnými problémy
-
         se sníženou schopností pozornosti a soustředění
-
         s nerovnoměrným vývojem psychických funkcí
-
         s neurotickými poruchami
-
         zdravotně oslabeným
-
         se smyslovým postižením
-
         s poruchami řeči a dorozumívání
-
         s autistickými rysy a autismem

 

Výchovně vzdělávací činnost je kromě platných vzdělávacích programů rozšířena o :


-
         logopedickou péči
-
         integrační aktivity
-
         plavecký výcvik
-
         bruslařský výcvik
-
         rehabilitační pobyty v přírodě
-
         arteterapii
-
         muzikoterapii
-
         canisterapii pro děti se sluchovým postižením
-
         komunikaci ve znakové řeči
-
         výlety s různým zaměřením, exkurze
-
         kulturní akce, návštěvy výstav a kulturních představení
-
         sportovní vyžití, cvičení v přírodě
-
         zájmové aktivity  a nepovinné předměty
-
         školní družinu s odpoledním programem
-
         environmentální vzdělávání

 

 Organizační, materiální a profesionální zázemí:

Organizační zajištění:


-
         malý počet žáků ve třídách
-
         individuální péči
-
         vzdělávání podle individuálních plánů

 

Materiální zajištění:


-
         speciální pomůcky a didaktický materiál
-
         moderní prostředí a výukové prostory
-
         učebnu výpočetní techniky
-
         dílnu pro praktické vyučování
-
         keramickou dílnu
-
         cvičnou kuchyň

 

 Profesionální zajištění:


-
         stabilizovaný učitelský sbor převážně se vzděláním speciální pedagogiky
-
         poradenské služby ve škole
-         výchovný – kariérový poradce
-         školní metodik prevence
-
         diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka
-
         zajištění podmínek pro integraci žáků
-
         prodloužení základního vzdělávání na 10. ročníků
-
         speciálně pedagogické vzdělávací činnosti ( reedukační, kompenzační, stimulační)
-
         využití asistenta učitele
-
         prezentace výsledků  práce žáků
-
         konzultace pro žáky a rodiče

 

Služby speciálně pedagogického centra - www.spcberoun.czŠkolní poradenské pracoviště

Nabízíme služby prostřednictvím školního pedagogického

pracoviště, kde působí:

Mgr. Jitka Novotná - školní metodik prevence

Út: 13.00 - 14.00 hod.

Mgr. Lucie Housarová - školní výchovný poradce

Út: 13.00 - 14.00 hod.

Mgr. Soňa Kosnarová - školní speciální pedagog

Pá: 10.45  - 11.30 hod.Schůzku je možné si předem objednat na tel. čísle: 311 621 871 


Obsah služeb:

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na :

a) poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

c) prevenci školní neúspěšnosti

d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění

e) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami

f) podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

g) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení

h) včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace

j) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou

k) metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy

l) spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci

m) spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními