Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči. Doporučujeme, abyste ve Vašem prohlížeči nastavili povolení načítání skriptů.
This page is best viewed only in modern visual browser. We recommend to allow using of JavaScript in your browser.
zss-beroun >> o škole... >> současnost

Logo Evropská unie Logo Evropský sociální fond Logo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Logo Vzdělávání pro konkurenceschopnost   www.cpiv.cz

Současnost

O škole:

 

 

Název školy :   Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace

 

Adresa:            ul.K. Čapka 1457, 266 01 Beroun 2

 

 

Zřizovatel:      Středočeský kraj

                        právní forma: kraj, IČO: 70 891 095

 

Adresa:           Zborovská  11, 

                       150 21  Praha 5

 

Identifikátor zařízení:               600 021 491

IČO:                                          70 841 446

Právní forma:                            příspěvková organizace

 

Kontakty:

Tel./fax                                    311 621 871

 

E – mail :                                 zvpsberoun@seznam.cz

 

                                                www.zss-beroun.cz

 

Ředitelka školy:                 Mgr. Ivana Ečerová 

 

Zástupce ředitele školy:     PaedDr.Stanislava Dyršmídová

 

Seznam členů školské rady:

 

p. Pavel Hejduk – zástupce rodičů - předseda

p. Josef Setnička – zástupce za zřizovatele – člen

p. Mgr. Blanka Lešková – zástupce pedagogů – členka

 

   

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb :

 

1.      ul. K.Čapka 1456, 266 01 Beroun - Město

2.      ul. K.Čapka 1457, 266 01 Beroun - Město

3.      Bezručova 928, 266 01 Beroun - Město

4.      Mládeže 1102, 266 01 Beroun 2 - Město

 

 

             Vymezení hlavní činnosti školy

 

   Škola je zřízena dle §16, odst.9 školského zákona 561 v platném znění. Škola  vzdělává žáky  se speciálními vzdělávacími potřebami.

    

     Cílem vzdělávání školy je, aby si žáci ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči osvojovali základní vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k orientaci v okolním  světě a  k  zapojení do společenského života.

 

 

1. Základní škola

Je zřízena jako samostatná škola podle §16, odst. 9 pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a je zaměřena:

a) pro žáky s narušenou komunikační schopností a vzdělávání probíhá podle RVP ZV podle školního vzdělávacího programu 500/2018/ZSPS - Ostrov řeči - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

b) pro žáky s lehkým mentálním postižením:

 - podle RVP ZV s upravenými výstupy a obsahem učiva. Žáci 1. - 6. ročníku se vzdělávají podle IVP.

- podle RVP ZV - přílohy LMP. Žáci 8. - 9. ročníku podle dosud platného školního vzdělávacího programu 501/2018/ZSPS, Podaná ruka - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.2. Základní škola speciální

V základní škole speciální jsou vzděláváni žáci se středně těžkým, těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.

Vzdělávání žáků probíhá ve všech ročnících podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální

V současné době se žáci se středně těžkým mentálním postižením vzdělávají podle školního vzdělávacího programu 502/2018/ZSPS - „Škola pro nás,“ zpracovaného podle. RVP ZŠS I.

Žáci s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu 503/2018/ZSPS „ I my patříme k vám,“ zpracovaného podle RVP ZŠS II.

 3. Praktická škola dvouletá 78 - 62 - C/02  

Praktická škola je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími ze snížené úrovně rozumových schopností, případně žákům s více vadami, kteří ukončili povinnou školní docházku.

Vzdělávání v praktické škole umožňuje žákům doplnění a rozšíření všeobecného vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné školní docházky a osvojení vědomostí a dovedností potřebných k výkonu konkrétních jednoduchých činností v profesní oblasti přípravy pokrmů i v každodenním životě.

Ve vzdělávacím programu je v souladu s individuálními potřebami a možnostmi žáků kladen důraz zejména na vypěstování kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, základní orientaci v celospolečensky závažných problémech, kultivaci osobnosti, výchovu ke zdravému životnímu stylu, dosažení maximální možné míry samostatnosti a posílení předpokladů sociální integrace žáků. Výuka probíhá dle školního vzdělávacího programu 712/2018/ZSPS - "Škola pro život."

 

Školní družina

     Poskytuje žákům odpolední odpočinkové, relaxační činnosti a přípravu na vyučování. Rozvíjí zájmové aktivity žáků a pracuje podle týdenní skladby zaměstnání. Do družiny jsou přijímání žáci 1. - 5. ročníků, přednostně jsou do ŠD přijímáni žáci 1.,2.,3. ročníků. Pracuje v šesti odděleních.

Provoz školní družiny je: od 7.00 hod. do 7.40 hod. a odpolední provoz je: od 11.45 hod.do 16.00 hod.

 

Výdejna jídla

     Zabezpečuje stravování žáků v době obědů. Kapacita výdejny umožňuje stravování všem žákům školy.
 Vzdělávací program školy 


500/2018/ZSPS, Ostrov řeči - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

501/2018/ZSPS, Podaná ruka - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

502/2018/ZSPS, Škola pro nás - školní vzdělávací program pro základní školu speciální

503/2018/ZSPS, I my patříme k vám - školní vzdělávací program pro základní školu speciální

712/2018/ZSPS, Škola pro život