Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči. Doporučujeme, abyste ve Vašem prohlížeči nastavili povolení načítání skriptů.
This page is best viewed only in modern visual browser. We recommend to allow using of JavaScript in your browser.
zss-beroun >> >>
  - Prázdninový provoz školy, zahájení činnosti SPC, Vydávání vysvědčení, Uzavření šVšem dětem přejeme příjemné oficiální prázdniny. Užijte si pěkné letní chvíle se svými kamarády, sourozenci, rodiči a při všech sportech či jiných aktivitách buďte na sebe opatrní.


Prázdninový provoz školy

Schůzky se zákonnými zástupci lze uskutečnit po předchozí telefonické domluvě na tel. číslech:

Škola - 311 621 871

Ředitelka školy - Mgr. Ivana Ečerová - 606 737 150PROVOZ SPC

Provoz SPC bude opět zahájen od 27.8.2020.


Způsob předávání vysvědčení 30.6.2020


1.stupeň – budova 1456


Dne 30.6.2020 bude vysvědčení vydáváno rodičům či zákonným zástupcům žáků 1.stupně ( ZŠ logopedické i ZŠ praktické ) následujícím způsobem, pokud není domluvena jiná individuální forma předávání s tř. p. učitelkou, takto:


 

1.stupeň

8.00 – 10.00 hod.

Rodičům vysvědčení vydají tř.p. učitelky na zahradě u budovy 1.st.

10.00 – 16.00 hod.

Rodiče si vysvědčení vyzvednou u paní ředitelky.


 


2.stupeň – budova 1457


Dne 30.6.2020 bude vysvědčení vydáváno žákům 2.stupně následujícím způsobem, pokud není domluvena jiná individuální forma předávání s tř. p. učitelkou, takto: 

2.stupeň; speciální třídy, PŠ

 

8.00 – 8.45 hod.

Žákům bude vysvědčení předáno na zahradě u budovy 2.stupně.

Vysvědčení, která nebudou předána, budou u paní ředitelky. Možnost vyzvednutí 10.00 – 16.00 hod.


 


Od 24. června do 30.června 2020 bude uzavřena škola z preventivních důvodů proti možnému šíření onemocnění COVID 19.


V pondělí 15.6., v úterý 16.6. a ve čtvrtek 18.6.2020 od 17.00 hodin se budou konat setkání veřejnosti a odborníků pro rodiče a zákonné zástupce přijatých žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 ( viz. pozvánky zaslané e-mailem )Od 1.června 2020 můžete v úřední dny navštívit výstavu obrázků našich žáků "Malujeme pro radost"v prostorách radnice - v podloubí.


Aktuální rozvolňování ve škole

Z důvodu nedostačujících prostorových podmínek  a personálního obsazení se do 30.června 2020 NEBUDE konat výuka v ZŠ speciální ( tzn. třídy na odloučených pracovištích - 1S, 2S, 3S a třídy 4S a 5S )

Pro žáky 1.stupně bude probíhat od 1.června 2020 prezenční podpora vzdělávání dle zájmu rodičů v jednotlivých třídách individuálně. Účast žáků je dobrovolná a podmíněna podpisem čestného prohlášení. Jinak stále bude probíhat distanční výuka pro žáky, kteří do školy nebudou docházet, protože docházka není povinná.

Pro žáky 2.stupně jsou vypsané konzultační dny v týdnu za účelem možnosti občasných vzdělávacích a socializačních aktivit takto:


6.ročník – p.u. Hejlová - Štíbrová

čtvrtek

8.00 – 12.00 hod.

7.ročník – p.u. Guntherová

středa

8.00 – 12.00 hod.

8.ročník – p.uč. Kovandová

úterý

8.00 – 12.00 hod.

9.ročník – p.u. Housarová

pondělí + úterý

8.00 – 12.00 hod.


 Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce


2020-2021


 


Ředitelka Střední školy a Základní školy Beroun, příspěvková organizace


rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst.2 písmeno e) a § 183 odst.2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:


žáci s registračními čísly :


 


Registrační číslo

 

ZŠ / 1 / 2020

 

Přijat/a

ZŠ / 2 / 2020

 

Přijat/a

ZŠ / 3 / 2020

 

Přijat/a

ZŠ / 4 / 2020

 

Přijat/a

ZŠ / 6 / 2020

 

Přijat/a

ZŠ / 7 / 2020

 

Přijat/a

ZŠ / 8/ 2020

 

Přijat/a

ZŠ /10 / 2020

 

Přijat/a

ZŠ /15 / 2020

 

Přijat/a

ZŠ / 18 / 2020

 

Přijat/a

ZŠ / 19 / 2020

 

Přijat/a

ZŠ / 21 / 2020

 

Přijat/a

ZŠ / 22 / 2020

 

Přijat/a

ZŠ / 23 / 2020

 

Přijat/a

ZŠ / 25 / 2020

 

Přijat/a

ZŠ / 36 / 2020

 

Přijat/a


 


se přijímají k základnímu vzdělávání do Střední školy a Základní školy Beroun, příspěvková organizace


Odůvodnění


Uvedené rozhodnutí bylo učiněno na základě žádosti zákonného zástupce žáka a doporučujícího stanoviska pedagogického poradenského zařízení.


                                                                      Mgr. Ivana Ečerová


                                                                          ředitelka školy
Způsob hodnocení žáků za 2.pololetí tohoto školního roku


Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 se řídí vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27. dubna 2020.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-211

 
Otevření ZŠ

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření byl zveřejněn MŠMT dokument "Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020," ( viz. následující odkaz k celému dokumentu )

( https://www.email.cz/download/k/QSU3_AgwPc6tl4U6KHqJIi84Sz48bIES9XPtIajja7udkPXWkxDZvVmsY3bluO-CQMR7jsw/ochrana_zdravi_zs.pdf )

Základní školy/třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s narušenou komunikační schopností, závažnými vývojovými poruchami učení, zrakovým a sluchovým postižením mohou od 25. 5. 2020 obnovit osobní přítomnost žáků 1. stupně. Účast žáků však není povinná - záleží na rozhodnutí zákonného zástupce. Rodičům žáků z logopedických tříd byly zaslány e-mailem aktuální informace.


 logopedické třídy:  1 -  5.r.

Od 25.5.2020 budeme vyučovat.

  pro děti s LMP 1. – 9.r.

Od  1.června 2020 bude probíhat prezenční výuka ve 2.r.a ostatní třídy pokračují v distanční výuce. Žáci 2.stupně mají možnost vzdělávacích aktivit dle rozpisu konkrétních dnů v týdnu pro jednotlivé ročníky; viz.tab.výše.

ZŠ speciální ( S1 – S5 )

Do 30.6.2020 budou uzavřeny.

PŠ dvouletá

Konzultace pro žáky připravující se na závěrečné zkoušky od 11.5.2020.


Provoz SPC


SPC je v provozu, je však nutné se předem objednat na konkrétní den i hodinu. Vyzvedávání zpráv z vyšetření probíhá rovněž po předchozí tel. domluvě.


V souvislosti s epidemiologickou situací v ČR mohou plánovaná vyšetření proběhnout pouze za následujících podmínek:


- klienti přicházejí do SPC pouze  po předchozím objednání;

- klient i jeho doprovod má po celou dobu přítomnosti v SPC zakrytá ústa a nos rouškou;

- klienta do SPC může doprovázet pouze jedna osoba;

- zákonní zástupci a rodiče dodržují přesný čas objednání a dále se řídí pokyny pracovníků SPC;

- všichni respektují přísná hygienická opatření sdělená pracovníky SPC při příchodu;

- osoby se zvýšenou teplotou, jevící známky respiračního onemocnění nebudou do budovy vpuštěny.

                                                 
 

 

Vážení rodiče,

pokud budete potřebovat potvrdit ŽÁDOST O UZAVŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI, kontaktujte vedení školy mob.: 606 737 150.  Zde si domluvíte převzetí žádosti.

                                                                                Mgr. Ivana Ečerová, řed. školy

 

 Způsob komunikace s rodiči -  


1.a 3 .r.

Úkoly byly zadány na týden dne 10.3. a další komunikace bude probíhat prostřednictvím sms.

 

2.

Úkoly byly zadány na týden dne 10.3. a další komunikace bude probíhat prostřednictvím telefonu a soukromých zpráv na sociálních sítích.

 

4. a 5.r.

10.3. byly zadány úkoly: Vl – dopravní značky; Př – jarní květy, jaro; dále pracovní listy z M na procvičování násobení, dělení, sčítání a odčítání; pracovní listy z Čj – krátké a dlouhé samohlásky, druhy vět, naučit se báseň.

 

6.r.

 

10.3. – úkoly byly zadány na jeden týden a další komunikace bude probíhat prostřednictvím telefonu.

 

 

7.r.

 

Úkoly byly zadány na jeden týden a další komunikace bude probíhat prostřednictvím telefonu a e-mailu.

 

 

8.r

 

10.3. – úkoly byly zadány na 14 dní a další komunikace bude probíhat e-mailem.

P.uč.založila webovou stránku pro zadávání úkolů a procvičování v tomto období: https://umbrus.tridnistranky.cz/

Přístupová hesla obdrželi rodiče prostřednictvím sms. 

 

9.r

 

10.3. – úkoly byly zadány a další komunikace bude probíhat prostřednictvím sms.

   

 


 


                                            Způsob komunikace s rodiči - ZŠL

1.    LA

 

 

Úkoly byly zadány na jeden týden. Následná komunikace a zadávání úkolů bude probíhat e-mailem nebo prostřednictvím telefonu – sms, WhatsApp.

            1.  LB

 

 

Úkoly zadány na 3 dny a následná komunikace bude probíhat prostřednictvím telefonu – WhatsApp.

2.    LA

 

 

Komunikace probíhá přes mobil a školní e-mail; viz.informace v žákovské knížce.

2.    LB

 

 

Komunikace probíhá prostřednictvím sms a e-mailu.

3.    LA

 

 

Úkoly byly zadány; další komunikace prostřednictvím telefonu – sms.

            3. LB

 

 

Úkoly byly zadány; další komunikace bude probíhat prostřednictvím e-mailu.

4.    LA

 

 

Úkoly byly zadány na 14 dní; komunikace probíhá prostřednictvím sms a e-mailu.

                 4.LB

 

 

Úkoly byly zadány na 14 dní; komunikace probíhá prostřednictvím sms a e-mailu.

5.    LA

 

 

Úkoly žáci budou dostávat každý den na jejich e-mailové adresy.

5.    LB

 

 

Komunikace denně prostřednictvím telefonu – WhatsApp – zprávy a společná komunikace na skupině

 

 Odkaz na Veselou vědu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJHHveFosbSxQ22mUYx85bP9whyXRn42b

 

Komunikační a sdílecí služby

 • Google Classroom – jako ideální platforma pro nastalou situaci se zdá být Google Classroom nabízející lehký způsob sdílení a zasílání materiálů mezi učiteli a žáky. Podrobnější vysvětlení můžete naleznout například v tomto článku.

 • Jednoduché sdílení materiálů je možné i přes Google Docs – služba umožňuje i jejich editaci a správu, je zcela zdarma a poskytuje velké úložiště. 

 • Dokumenty můžete svým žákům také jednoduše nasdílet skrze službu Dropbox

 • Pokud již máte svůj účet u Googlu, budete mít automaticky také přístup k jejich službě Google Hangouts , která je obdobou známější služby Skype. Google Hangouts umožňuje videohovory, hovory nebo klasický chat.

 • Microsoft Teams se hodí pro videohovory, sdílení souborů nebo společné chaty. Jak Microsoft Teams používat pro školní účely se dozvíte zde

 • WhatsApp – mnoho žáků ho již má nainstalovaný na svých mobilních telefonech, řešením mohou být hromadné hovory nebo i skupinové (třídní) konverzace.

 • Skype – snad nejznámější komunikační online služba, kterou disponují většiny domácností. Pro většinu dětí i učitelů tak používání aplikace Skype pravděpodobně tedy nebude nic nového a neznámého. Problémem u skupinových hovorů by mohlo být nedostatečné internetové připojení některého z účastníků, a tím pádem i nízká kvalita celého hovoru.

 • Classflow vám umožňuje vytvořit vlastní lekci, online tabuli (kterou v reálném čase také můžete nasdílet), kvízy, testy a další. Služba je navíc oproti jiným dostupná i v češtině, což může spolupráci učitelů a studentů výrazně ulehčit.

 • Pokud byste chtěli svým studentům nasdílet svou PC obrazovku, vyzkoušejte službu Discord. Její primární cílovou skupinou jsou hráči počítačových her, ale nenechte se tím zmást, skvěle poslouží i pro vzdělávací účely. 

 • Hojně rozšířený systém pro školní administrativu a komunikaci k rodičům a žákům zvaný Bakaláři umožňuje klasické zadávání domácích úkolů, čehož mnoho učitelů využívá i za normálního chodu školy. 

 • Pokud ovládáte angličtinu, možná je pro vás ideální variantou platforma Edmodo. Platforma umožňuje například efektivní rozesílání materiálů nebo zasílání zpráv studentům.

 • Pokud byste se se svými studenty rádi potkali v rámci videokonference, bezplatně je to možné uskutečnit například na Jitsi.org (ENG).

 • Pro vytvoření vašich vlastních kvízů a her poslouží webové aplikace Quizizz (ENG) nebo Quizlet (ENG) (Quizlet je také skvělý pro procvičování například anglických slovíček).

 • Přímo pro školní účely je také vytvořena aplikace Socrative (ENG), která podobně jako dvě předchozí služby umožňuje vytváření kvízů, u kterých můžete jednoduše sledovat jednotlivé výsledky všech svých studentů.

 • Své vlastní hravé a barevné kvízy můžete tvořit také na portálu Kahoot. Ten dokonce díky virové situaci zpřístupnil své jinak prémiové služby učitelům a studentům v oblastech, ve kterých došlo k uzávěrce škol. Více info dohledáte v angličtině zde.

 • Nikterak náročné je používání nástroje Timixi, ve kterém mohou studenti vytvářet časové osy k různým tématům. Své výsledky vám poté zašlou a vy tak můžete jednoduše zjistit, do jaké míry se látkou zabývali a jak jí porozuměli.

 • Pro zasílání souborů velkých velikostí použijte například Úschovnu (CZ) nebo WeTransfer (ENG).

  Foto: freepik.com

  Weby s výukovou látkou a procvičováním

 • Khan Academy je vzdělávací web s interaktivními videy z předmětů jako je biologie, chemie, matematika, ekonomie a další. Je dostupný v češtině, od nedávna existuje také v podobě mobilní aplikace.

 • Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut. Jako rodič klikněte sem. Jako učitel (nebo škola) sem.

 • Výuková Youtube videa – o mnoha kvalitních vzdělávacích Youtube kanálech se zmiňujeme například v tomto článku, další je možné snadno dohledat po zadání tématu přímo ve vyhledávači. Pokud vaši žáci zvládají angličtinu, určitě doporučujeme kanál The School of Life (k videím je možné dodat titulky). 

 • Isibalo – pro matematikáře, fyzikáře a chemikáře tu máme platformu zaměřenou na výuková videa přímo pro jejich předměty. Web nabízí srozumitelně vysvětlenou látku ve videích, ale i příklady na procvičení. 

 • Pokud učíte matematiku na střední škole, bude se vám hodit vědět, že Techambition v reakci na uzavření škol umožňuje zdarma využívat jejich služby. Svým studentům můžete zadávat matematické příklady a detailně sledovat, jak se jim daří je vypracovávat.

 • Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in, finanční gramotnost zase Zlatka.in (1.,2. stupeň ZŠ a SŠ), češtinu Gramar.in (1.-6. třída ZŠ a 4. ročník SŠ) a zeměpis Geograf.in.

 • Nabla.cz se zaměřuje na biologii, fyziku, matematiku, češtinu, chemii a programování. Speciální sekce jsou dokonce připraveny i pro maturanty. 

 • Chemikáři určitě ocení portál Prvky.com, kde naleznou výklady určitých kapitol nebo interaktivní tabulku prvků.

 • Další procvičování učiva, jak už sám název napovídá, nabízí například Drillandskill.cz.

 • Procvičování látky je možné také skrze platformu Umímeto.cz, momentálně je k dispozici čeština, angličtina, němčina, matematika, programování nebo cvičení zaměřená na fakta.

 • Čtení, angličtinu a španělštinu si žáci mohou na mobilu nebo tabletu procvičovat na Včelce. Interaktivní cvičení jsou obzvláště vhodná pro děti se specifickými poruchami učení nebo pro cizince.

 • Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.

 • Zapojit prvky počítačové hry do výuky si můžete zkusit díky Minecraft for Education (ENG). Ano, jedná se o verzi mezi dětmi tolik oblíbené PC hry uzpůsobené pro vzdělávací prostředí. O tom, jak hra najde skvělé uplatnění při výuce programování nebo chemie, si v češtině můžete přečíst zde. Formulář, díky kterému budete moci Minecraft využívat zdarma až do konce června distančně, naleznete pod tímto odkazem.

 • Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.

 • Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.

 • Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).

 • Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.

 • Audiovizuální lekce pro humanitně zaměřené obory (například dějepis nebo občanskou výuku) najdete na portálu Jeden svět na školách. Na portál se sice musíte přihlásit, ale vše je zdarma a práce s ním je intuitivní a jednoduchá. Jednotlivé filmy žákům nasdílíte pomocí tlačítka „zpřístupnit žákům“ a pracovní materiály připravené Jedním světem na školách rozešlete žákům jednoduše pomocí e-mailu. Pokud jste doteď bojovali s nedostatkem času pro promítání filmů ve výuce, nyní nastal ten správný čas se jim v pohodlí domova věnovat.

 • Učitelům občanské výchovy se může hodit i e-learning od Občankářů, který momentálně nabízí dva kurzy orientované na moderní dějiny a multikulturní výchovu. 

 • Zajímavé zadání úkolů nabízí například i projekt Vyprávěj příběh od Paměti národa. Žáci v něm mají za úkol vyhledat a vyzpovídat pamětníka a jeho příběh převést do audiovizuální podoby.

 • Portál Moderní dějiny nabízí kvalitně zpracované výklady událostí minulého století. Materiály se mohou hodit pro dějepis i občanskou výchovu.

 • Dějepisáři určitě ocení službu Old Maps Online (ENG), ve které můžete vyhledávat historické mapy míst na celém světě. Nechybí mezi nimi samozřejmě ani Praha.

 • Zlepšit si své kritické myšlení umožňuje portál Trainbra.in.

 • Učitelům výtvarné výchovy ovládajícím angličtinu se bude hodit Google Arts & Culture (ENG), kde ve vysokém rozlišení najdete fotografie mnoha uměleckých děl.

 • Pokud je vaším cílem zlepšit mediální gramotnost vašich studentů, velmi doporučujeme portál Svět médií a jeho otevřenou učebnici, ve které naleznete zpracované kapitoly z mediální výchovy. Web vznikl na základě povinně volitelného předmětu pražského Gymnázia Na Zatlance.

 • Přes 3300 vzdělávacích přednášek na různá témata najdete na TED Talks. Mnoho z nich je česky, případně jsou opatřeny českými titulky. Nebojte se však se žáky ve vyšších ročnících pracovat ani s videy v angličtině.

 • Profesionálně připravené kurzy naleznete také na Seduo.cz. Zdarma jsou jen některé kurzy, za to však za ně můžete obdržet potvrzení. Studentům se mohou hodit například kurzy angličtiny.

 • Jazykáři mohou využít celosvětově známou aplikaci na učení jazyků Duolingo. Doporučili bychom ji ale spíše žákům, kteří s cizím jazykem teprve začínají.

  Pokud se rozhodnete vést hodinu online skrze některou z uvedených komunikačních služeb, doporučujeme si její fungování před samotnou hodinou nanečisto vyzkoušet. Dnešní generace dětí však s technologiemi umí dostatečně dobře pracovat, věříme proto, že učení se s novým nástrojem pro ně nebude velkou překážkou. 

  Máte své vlastní tipy týkající se e-learningu nebo výuky online? Podělte se s námi v komentářích. 

Vážení vyučující,

 

 

nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16. 3. 2020 online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným.

 

Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online výuka.

 

Není nutné přenos sledovat živě, videa budou k dispozici k opakovanému přehrávání.

 

 

Dnes 16. 3. 2020 bylo zveřejněno první video, ve kterém se žáci seznámují s písmenem B.

 

 

Připomínáme, že:

 1. Bezplatně poskytujeme více než 5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.
 2. Naše nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., žákům, rodičům i učitelům nabízí také bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu, jako jsou videa, zajímavosti atd. Více informací zde.

Přejeme hlavně hodně zdraví.

 

Vaše NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

 

Učíme interaktivně, procvičujeme hravě.

18 dětských písniček KREJČÍK HONZA ke stažení ZDARMA

Zpěvník v PDF k vytištění

Videoklipy TV seriál pohádky


Badatelská videa: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJHHveFosbSxQ22mUYx85bP9whyXRn42b


 
Na základě rozhodnutí Bezpečností rady státu je škola od 11.3.2020 do odvolání uzavřena.

Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace   K. Čapka 1457, Beroun 266 01


 


Nabízí možnost studia v PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ -78-62-C/02


 


Škola je přípravou na pro vykonávání jednoduchých činností v oblastech praktického života.


Zaměření: příprava jednoduchých pokrmů


Délka studia: 2 roky


Forma: denní studium


Způsob ukončení: závěrečná zkouška


Certifikát: vysvědčení o závěrečné zkoušce


Komu je určena:


Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:


  • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle §16 odst.9 

  • povinnou školní docházku ve třídě, oddělení podle §16 odst.9

  • povinnou školní docházku v základní škole speciální

       

   Kritéria pro přijetí ke vzdělávání v praktické škole dvouleté do oboru: 78-62-C/02:

    

  • posouzení zdravotní způsobilosti odborným lékařem ( jako součást přihlášky ke studiu)

  • závěry vyšetření pedagogického poradenského zařízení ( PPP, SPC), které je aktuální ke dni podání přihlášky


Pro školní rok 2020/2021 budou žáci přijímáni bez přijímacích zkoušek.


Předpokládaný počet přijatých žáků je 8.


 


Vyplněné přihlášky zašlete na adresu naší školy do 1.3.2020


První kolo přijímacího řízení bude upřesněno dle aktuální situace.


 


Adresa školy: Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace


                        K.Čapka 1457


                        266 01 Beroun


 


Bližší informace získáte na tel.: 311 621 871


 e-mail:zvpsberoun@seznam.cz

                                                                                                                         www.zss-beroun.czAkce tříd  -  BŘEZEN 2020

 

Datum

Akce jednotlivých tříd, které se zpravidla konají pod vedením třídních učitelů:

2.3.

Karnevalový rej masek se bude konat v 1., 2. a 3.ročníku

3.3.

Beseda „Veselé zoubky“ je přichystána pro žáky 1.LA,B, kteří budou seznámeni s ústní a dentální hygienou.

Pokračují lekce plavání 3.skupiny.

5.3.

Žáci tříd 4.LA,B si zopakují a prověří znalosti z oblasti silničního provozu a určitě získají i nové vědomosti v rámci besedy od BESIPu.

Pokračují lekce plavání pro 3.skupinu.

6.3.

BESIP nám zprostředkuje stejnou besedu i v tento den pro žáky tříd 5.LA,B

9.3.

Opět se bude konat „Bijásek“ pro žáky, kteří navštěvují ŠD.

17.3.

Navštívit knihovnu půjdou žáci 4.+5.ročníku a pohovoří s paní knihovnicí o významu knih.

Žáci 1.LA,B a 2.LA,B pojedou do Čechovy stodoly za jarními zvyky.

19.3.

Preventivní program přijedou představit zástupci z organizace Magdalena žákům 6. a 7.r.

20.3.

Vlastivědnou vycházku absolvují žáci 4.+ 5.r. a zorientují se v současné nabídce dopravy po Berouně a okolí.

24.3.

Do knihovny na besedu půjdou žáci 9.r.

Projektový den na Křivoklát si pojedou užít žáci 6., 7. a 8.r. a rozšíří si vědomosti o lesních zvířatech.

26.3.

I za žáky 8. a 9.r. přijedou zástupci s preventivním programem z Magdalény.

27.3.

Informační a vzdělávací středisko Křivoklát přivítá žáky 9.r. a PŠ, pro které bude připraven projektový den na téma „Lesní pedagogika.“

Akce bez data:

-        přírodovědná vycházka na téma „Vítání jara“ se chystá pro žáky 2.LA,B

( pravděpodobně 4.týden )

-        jarní vycházka do okolí školy se uskuteční dle vstřícnosti počasí pro žáky 3.LA,B

-        městské parky navštíví třídy 4.LA,B

-        Science Center Techmania Plzeň je cílem pro žáky 5.LA,B

-        vycházka s tématem „Jaro v přírodě“ se chystá pro žáky 4S

-        návštěva hasičské stanice v Berouně ( 3. nebo 4.týden )

 

Akce tříd v únoru 


Datum

Akce jednotlivých tříd, které se zpravidla konají pod vedením třídních učitelů:

3.2.

Žáci, kteří navštěvují školní družinu, půjdou do kina Mír v Berouně, kde se bude uvádět filmové představení „Angry Birds 2.“

4.2.

V tento den pojedou žáci 4.LA,B; 5.LA,B a 3.LA navštívit Čechovu stodolu, kde pro ně bude připraven program na téma „Masopust.“

5.2.

Divadelní představení „Zapomenutá pohádka,“ které se bude konat v sále ČP v Berouně, půjdou navštívit třídy: 1.LA,B; 2. LA,B; 1. – 5. r.

Žáci ze 3.LA,B budou pokračovat v lekcích plaveckého výcviku – pravidelně ve středu.

Pro žáky 4.a 5.r. je nachystaný projekt „Úraz bolí.“

6.2.

Divadelní představení „Luční hity,“ které se bude konat v naší škole, navštíví děti ze školní družiny.

10. -14.2.

Celý tento týden si žáci budou užívat jarní prázdniny.

18.2.

Žáci 2.stupně navštíví Techmania Science Center v Plzni. Protože je tam množství expozic a programů, bude se jednat o celodenní výlet. Odjezd z Plzně je domluven na 17.00 hodin.

19.2.

Ve škole bude probíhat projektový den „První pomoc jednoduše a snadno“ pro žáky 5.LA,B; 8.+9.r. a pro žáky třídy S5 a PŠ

V poledních a odpoledních hodinách bude probíhat pro zájemce o zumbu či tanečky schůzka s nimi, jejich rodiči a se zástupci Spolku Romano Dživipen.

27.2.

Karnevalový den si užijí žáci třídy S4

Akce bez data:

-        Přírodovědná vycházka do okolí školy v zimě se plánuje pro žáky tříd: 2.LA,B, 3.LA,B v rámci prohlubování vztahu k přírodě a turistice.

-        Turistiku plánují také paní učitelky pro žáky 1.+ 3.r.

-        Kresby do sněhu si do ročního plánu zanesly paní učitelky pro 4., 5., 6. a 7.r., ale letošní zima jim tento plán asi znemožní splnit. Přírodě neporučíme…

-        Doprava ve městě a orientace v terénu bude upevňována ve 4. a 5.r.

-        Žáci 1. a 3.r. půjdou na tematickou vycházku do města, kde navštíví Medicentrum

-        Skutečnou keramickou dílnu půjdou navštívit žáci 2.r.s p.učitelkami.

 

 
Akce tříd  -  LEDEN 2020


 


Datum

Akce jednotlivých tříd, které se zpravidla konají pod vedením třídních učitelů:

Od 15.1. + další středy

I v tomto měsíci budou žáci 3.LA,B pokračovat v plaveckém výcviku, pravidelně.

16.1.

V tento den se bude konat DOD v PŠ.

17.1.

Vyprávění příběhů – výukový program na téma „Ať žije republika“ je připraven pro žáky 4. a 5.LA,B a téma „Najdi svého hrdinu“ je nachystáno pro žáky 8.ročníku. Jedná se o velmi pěknou akci a věříme, že naše žáky osloví.

24.1.

Na vycházku ( snad ) do zimní přírody půjdou žáci 4. a 5.r.

Akce - zatím bez data:

-        Děti z 1.LA,B by si také rády vyšly na vycházku do zimní přírody, tak uvidíme, jestli bude příznivá sněhová nadílka, aby mohly pozorovat stopy zvířat ve sněhu.

-        Blízké okolí školy pod zimní peřinkou plánují pozorovat také žáci 2.LA,B.

-        Zimní sporty si chtějí užít žáci ze 4.LA,B, takže i jim budeme držet palce, aby nás počasí potěšilo sněhovou pokrývkou.

-        Úžasný výlet si užijí žáci 5.LA,B, protože paní učitelky se s nimi chystají  navštívít Techmania Science Center v Plzni.

-        Rozmanitosti přírody v zimě by chtěli pozorovat i žáci ze třídy S4

21.1.

Toto je velmi důležité datum, protože se bude konat pololetní pedagogická rada, z čehož vyplývá fakt, že se nesmí zapomínat také na učení. Aby ta pololetní vysvědčení byla pěkná J a nikdo nebyl smutný.

 

 


PROSINEC  2019

 

Datum

Akce jednotlivých tříd, které se zpravidla konají pod vedením třídních učitelů:

2. 12.

Pražský hrad pojedou navštívit žáci PŠ a zavítají do reprezentačních prostor hradu.

4., 11., 18. 12.

I v tomto měsíci budou žáci 3.LA,B pokračovat v plaveckém výcviku, pravidelně

12. 12.

Andělskou cestu v Karlštejně si nenechají ujít ani v tomto roce žáci 1.LA,B a 4.LA,B

13. 12.

Vánočně nazdobenou Prahu a nasát atmosféru adventních chvil pojedou do našeho hlavního města žáci PŠ s jejich vyučujícími.

17. 12.

V tento den se uskuteční „Zpívání u školního vánočního stromečku“ na zahradě školy. Čas bude upřesněn. Pravděpodobně proběhne i „Vánoční florbal.“

19.12.

Filmové představení v kině Mír navštíví žáci 1. a  2.stupně + studenti PŠ.

Tematickou vycházku „České Vánoce“ do centra Berouna plánují v tento den třídy: 1.LA,B; 2. LA,B; 3.LA,B; 4.LA,B a 5.LA,B, kde mohou navštívit vánoční trhy, výstavu v muzeu a nechat na sebe působit adventní náladu.

20. 12.

Poslední den školy v tomto kalendářním roce zakončí třídní besídkou žáci 1. LA,B a 4.LA,B.

Žáci PŠ v tento den připraví pohoštění a pozvou na vánoční posezení do třídy své rodiče.

Akce -zatím -bez data:

-        Společný vánoční den si připraví žáci 1., 2. a 3.r., kdy se plánuje jejich krátké vystoupení, tanec a příjemné vánoční posezení.

-        Muzeum betlémů, voskových figurin WAX v Karlštejně a návštěvu vánočního Berouna plánují žáci 4., 5., 6., 7., 8. a 9.r.

-        Berounské vánoční trhy půjdou navštívit žáci třídy S5.

-        Ani žáci  6., 7., 8. a 9.r.nebudou ošizeni o vánoční posezení s cukrovím, chlebíčky či řízky s bramborovým salátem

-        Rodiče žáků S5 také zavítají do školy na příjemné vánoční posezení se svými dětmi a vyučujícími

-        Vánočně vyzdobený Beroun si půjdou prohlédnout žáci třídy S4.

 

 

 
                  


 


Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace


Datum: 12.9. 2019


ROZHODNUTÍ


o přijetí účastníků do školní družiny ve školním roce 2019/2020


Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace, Karla Čapka 1457, Beroun  266 01 jako věcně a místně příslušný správní orgán  ve smyslu ustanovení  §165 odstavce 2  písm. e)  a § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb.,o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších přepisů,


 rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do školní družiny v Střední škole a Základní škole Beroun, příspěvkové organizaci ve školním roce 2019/2020  účastníkům s těmito evidenčními čísly:


Evidenční číslo

Přijat(a)

Evidenční číslo

Přijat(a)

Evidenční číslo

Přijat(a)

1/ŠD/2019

Přijat(a)

31/ŠD/2019

Přijat(a)

63/ŠD/2019

Přijat(a)

2/ŠD/2019

Přijat(a)

32/ŠD/2019

Přijat(a)

64/ŠD/2019

Přijat(a)

3/ŠD/2019

Přijat(a)

33/ŠD/2019

Přijat(a)

65/ŠD/2019

Přijat(a)

4/ŠD/2019

Přijat(a)

34/ŠD/2019

Přijat(a)

66/ŠD/2019

Přijat(a)

5/ŠD/2019

Přijat(a)

35/ŠD/2019

Přijat(a)

67/ŠD/2019

Přijat(a)

6/ŠD/2019

Přijat(a)

36/ŠD/2019

Přijat(a)

68/ŠD/2019

Přijat(a)

7/ŠD/2019

Přijat(a)

37/ŠD/2019

Přijat(a)

69/ŠD/2019

Přijat(a)

8/ŠD/2019

Přijat(a)

38/ŠD/2019

Přijat(a)

70/ŠD/2019

Přijat(a)

9/ŠD/2019

Přijat(a)

39/ŠD/2019

Přijat(a)

71/ŠD/2019

Přijat(a)

10/ŠD/2019

Přijat(a)

40/ŠD/2019

Přijat(a)

72/ŠD/2019

Přijat(a)

11/ŠD/2019

Přijat(a)

41/ŠD/2019

Přijat(a)

73/ŠD/2019

Přijat(a)

12/ŠD/2019

Přijat(a)

42/ŠD/2019

Přijat(a)

74/ŠD/2019

Přijat(a)

13/ŠD/2019

Přijat(a)

43/ŠD/2019

Přijat(a)

75/ŠD/2019

Přijat(a)

14/ŠD/2019

Přijat(a)

44/ŠD/2019

Přijat(a)

76/ŠD/2019

Přijat(a)

15/ŠD/2019

Přijat(a)

45/ŠD/2019

Přijat(a)

77/ŠD/2019

Přijat(a)

16/ŠD/2019

Přijat(a)

46/ŠD/2019

Přijat(a)

78/ŠD/2019

Přijat(a)

17/ŠD/2019

Přijat(a)

47/ŠD/2019

Přijat(a)

79/ŠD/2019

Přijat(a)

18/ŠD/2019

Přijat(a)

48/ŠD/2019

Přijat(a)

80/ŠD/2019

Přijat(a)

19/ŠD/2019

Přijat(a)

49/ŠD/2019

Přijat(a)

81/ŠD/2019

Přijat(a)

20/ŠD/2019

Přijat(a)

50/ŠD/2019

Přijat(a)

83/ŠD/2019

Přijat(a)

21/ŠD/2019

Přijat(a)

51/ŠD/2019

Přijat(a)

84/ŠD/2019

Přijat(a)

22/ŠD/2019

Přijat(a)

52/ŠD/2019

Přijat(a)

85/ŠD/2019

Přijat(a)

23/ŠD/2019

Přijat(a)

53/ŠD/2019

Přijat(a)

86/ŠD/2019

Přijat(a)

23/ŠD/2019

Přijat(a)

55/ŠD/2019

Přijat(a)

87/ŠD/2019

Přijat(a)

24/ŠD/2019

Přijat(a)

56/ŠD/2019

Přijat(a)

88/ŠD/2019

Přijat(a)

25/ŠD/2019

Přijat(a)

57/ŠD/2019

Přijat(a)

89/ŠD/2019

Přijat(a)

26/ŠD/2019

Přijat(a)

58/ŠD/2019

Přijat(a)

90/ŠD/2019

Přijat(a)

27/ŠD/2019

Přijat(a)

59/ŠD/2019

Přijat(a)

91/ŠD/2019

Přijat(a)

28/ŠD/2019

Přijat(a)

60/ŠD/2019

Přijat(a)

92/ŠD/2019

Přijat(a)

29/ŠD/2019

Přijat(a)

61/ŠD/2019

Přijat(a)

 

 

30/ŠD/2019

Přijat(a)

62/ŠD/2019

Přijat(a)

 

 


 


 


Poučení:


 Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne uvedení tohoto rozhodnutí, ke KÚ SK OŠ prostřednictvím ředitelky Střední školy a Základní školy Karla Čapka 1457, Beroun, která ve věci rozhodla.


 


        Mgr. Ivana Ečerová - ředitelka školy


         12.9. 2019        Datum zveřejnění rozhodnutí


 

                             


 


 Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace


Škola je zřízena podle § 16, odst. 9 školského zákona pro žáky


se speciálními vzdělávacími potřebami.Stále sbíráme víčka od PET lahví . Děkujeme všem, kteří se zúčastňují a nosí víčka :-) 

Změna ve sběru druhů víček......


 • všechna víčka od PET lahví

 • všechna víčka, na kterých je uveden recyklační trojúhelník s vyznačením materiálu ( HDPE/LDPE/PE/PP/PS apod.)

 • víčka od kávy šlehačky, nutridrinků, Nutrilonu, žloutky Kinder vajíček                                                                                                                                    

                                                               

Seznam vytvořených DUM v rámci projektu Peníze školám. Všechny materiály jsou uloženy a k dispozici v elektronické podobě u vedení školy.


1.  Název sady VY_12_INOVACE_01_Čj1, autorky: paní učitelky: Pavla Humlová, Blanka Lešková, Olga Berková, Zdeňka Kučerová, Iva Žihlová, Jitka Novotná, Lenka Hlaváčková,

2. Název sady VY_12_INOVACE_02_Dějepis,  autorky: paní učitelky: Petra           Veselá  - Dyršmídová, Dana Pikartová, Petra Srpová

  3.  Název sady VY_42_INOVACE_01_Číslo a početní operace, autorky: paní učitelky: Pavla Humlová, Blanka Lešková, Olga Berková, Zdeňka Kučerová, Iva Žihlová, Jitka Novotná, Lenka Hlaváčková, Lucie Kohoutová,

  4.  Název sady VY_42_INOVACE_02_Závislosti, vztahy a práce s daty, autorky: paní učitelky: Pavla Humlová, Blanka Lešková, Olga Berková, Zdeňka Kučerová, Iva Žihlová, Jitka Novotná, Lenka Hlaváčková, Lucie Kohoutová,

  5.  Název sady VY_32_INOVACE_01_M-Aplikační úlohy, autorky: paní učitelky: Jitka Novotná, Petra Srpová,


6.  Název sady VY_32_INOVACE_02_M-Závislosti, vztahy a práce s daty,  autorky: paní učitelky: Pavla Humlová, Blanka Lešková, Zdeňka Eisenhamerová, Lenka Hlaváčková,

7.  Název sady VY_32_INOVACE_03_Číslo a početní operace, autorky: paní učitelky: Blanka Lešková, Pavla Humlová, Zdeňka Eisenhamerová, Lenka Hlaváčková.

8.  Název sady VY_32_INOVACE_04_Přírodověda, autorky: paní učitelky: Zdeňka Kučerová, Iva Žihlová

9.  Název sady VY_32_INOVACE_05_Vlastivěda, autorky: paní učitelky: Marie Skuhrovcová, Pavla Humlová,

10. Název sady VY_32_INOVACE_06_Prvouka,  autorky: paní učitelky: Zdeňka Eisenhamerová, Lenka Hlaváčková, Blanka Lešková,

11. Název sady VY_32_INOVACE_07_VkZ, autorky: paní učitelky: Věra Malíková, Petra Srpová,

12. Název sady VY_32_INOVACE_08_Zeměpis, autorky: paní učitelky: Marta Červenková, Lucie Housarová,

13. Název sady VY_32_INOVACE_09_Občanská výchova, autor: paní učitelka Romana Koldová.

14. Název sady VY_32_INOVACE_10_Prvouka, autorky: paní učitelky: Iva Mikloszyová, Blanka Lešková.

15. Název sady VY_32_INOVACE_11_Přírodověda, autorky: paní učitelky: Iva Mikloszyová, Iva Žihlová, Zdeňka Kučerová,

16.  Název sady VY_32_INOVACE_12_Vlastivěda,  autorky: paní učitelky: Iva Mikloszyová, Jitka Novotná.

17.  Název sady VY_32_INOVACE_13_Informatika_Textový editor, autor: paní učitelka Eva Kovandová

18. Název  sady VY_32_INOVACE_14_Informatika_Vyhledávání dat na internetu, autor: paní učitelka Lucie Kohoutová     

19.  Název sady VY_32_INOVACE_15_Informatika_Tabulkový, autor: paní učitelka Lucie Kohoutová

20. Název sady VY_32_INOVACE_16_Fyzika,  autor: paní učitelka Irena Nová.

21. Název sady VY_32_INOVACE_17_Přírodopis, autor: paní učitelka Eva Kovandová.

22. Název sady VY_32_INOVACE_18_Chemie, autor: paní učitelka Zuzana Štíbrová,

Sada DUM pro PŠD:

1. Název sady: VY_32_INOVACE_01_Potraviny a nápoje, autor: paní učitelka Jana Sklenářová

2.Název sady: VY_32_INOVACE_02_Potraviny a nápoje, autor: paní učitelka Jana Sklenářová

3. Název sady: VY_32_INOVACE_03_Výživa pokrmů, autor: paní učitelka    Jana Sklenářová

4. Název sady: VY_32_INOVACE_04_Rodinná výchova, Rodina a rodinné soužití, autor: paní učitelka Iva Ropková

5. Název sady: VY_32_INOVACE_05_Rodinná výchova, Domácnost, autor: paní učitelka Iva Ropková

6. Název sady: VY_32_INOVACE_06_Rodinná výchova, Biologie člověka, autor: paní učitelka Iva Ropková