Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči. Doporučujeme, abyste ve Vašem prohlížeči nastavili povolení načítání skriptů.
This page is best viewed only in modern visual browser. We recommend to allow using of JavaScript in your browser.
zss-beroun >> >>
  - Březen - Zápis do 1.tříd - Doporučení rodičům - Praktická škola dvouletá

BŘEZEN


5.3. - v rámci ekologické výchovy půjdou žáci PŠ na exkurzi do sběrného dvora v Berouně.

7.3. - zástupci z Magdalény opět přijedou se svým preventivním programem za žáky 6. a 7.r.

8.3. - vycházky se zaměřením na dopravní situace v Berouně se zúčastní žáci 3. a 4.r. a získají povědomí o zdejší dopravní obslužnosti.

12.3. - žáci 2.stupně a PŠ pojedou navštívit  Techmania Science Center v Plzni, kde na ně čeká bohatý vzdělávací program.

15.3. - na vycházku do jarní přírody půjdou žáci 3.a 4.r. a budou pozorovat jarní změny v přírodě. Zároveň je připraven preventivní program pro žáky 8.a 9.r. "Hrou proti AIDS" v DDM.

18.3. - navštíví divadelní představení "Malý princ" žáci 9.r. + zájemci  z jiných tříd. V rámci literární výchovy se besedy na téma "Dětská kniha" zúčastní žáci 3. a 4.r.v místní knihovně.

26.3. - navštíví Muzeum Českého krasu v Berouně žáci PŠ.

Plánované akce bez data:

- přírodovědná vycházka a poznávání změn v přírodě pro 1.LA,B a 2.LA,B

- vycházka s tematickým zaměřením "Po stopách nepořádníků" pro žáky 3.LA,B

- vycházka do okolí školy s tematickým zaměřením "Změny v jarní přírodě" pro žáky 5.LA,B

- vycházka do jarní přírody a zdravotnického zařízení pro žáky 6.r.

- vlastivědná vycházka tematicky zaměřená na vlakové nádraží pro žáky 5.r.

Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace


Škola je zřízena podle § 16, odst. 9 školského zákona pro žáky


se speciálními vzdělávacími potřebami.


ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD


Postup při přijímání žáků  k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020


Zápis proběhne v úterý 9. dubna 2019 a ve středu 10. dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hodin


v areálu školy v budově 1. stupně – Karla Čapka 1456, v přízemí


K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 6 let a dále děti, kterým byl v minulém roce udělen odklad začátku povinné školní docházky.


 • Zákonný zástupce předloží při zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.
 • Zápis bude složen z formální části a z motivační části.
 • V průběhu formální části zákonný zástupce sepíše žádost o přijetí  dítěte k plnění povinné školní docházky.
 • V motivační části proběhne rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem zaměřený na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.
 • Do 30 dnů od podání žádosti rozhodne ředitel školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání. O výsledcích zápisu bude škola zákonné zástupce informovat zveřejněním seznamu přijatých dětí podle přiděleného identifikačního čísla  u vstupu na 1. stupeň (tam ,kde probíhal zápis do ZŠ)  a na webových stránkách školy.


Informace pro zápis:


 • důležitou součástí dokumentace pro přijetí je vyjádření speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko psychologické poradny, kde bude napsáno, že se jedná o žáka se speciální vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) a jeho potřeby ho opravňují k přijetí  do školy samostatně zřízené pro žáky s SVP (podle §16 odst. 9 školského zákona).


Kritéria přijetí:


Ředitelka školy stanovila níže uvedené podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku uvedené základní školy k plnění povinné školní docházky. 


 • platná zpráva/doporučení speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko psychologické poradny  s doporučením vzdělávání žáka v typu naší školy (podle §16 odst. 9 školského zákona)
 • diagnóza dítěte těžká porucha řeči - dyslalie multiplex, vývojová dysfázie, dysartrie, palatolalie, balbuties, opožděný vývoj řeči
 • přijetí žáků s diagnostikovaným mentálním postižením a přijetí žáků do základní školy speciální bude řešeno se zákonnými zástupci individuálně


Počet přijatých žáků do 1. třídy základní školy pro žáky s narušenou komunikační schopností je 22 ve dvou třídách.


Počet přijatých  žáků s diagnostikovaným mentálním postižením do základní školy s upraveným obsahem a výstupy učiva a do  základní školy speciální není stanoven.Doporučení  pro rodiče


Jak můžete pomoci svým dětem v přípravě na školní docházku


 Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě ho vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.


 Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.


 Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujete tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.


 Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.


 Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.


 Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.


 Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.


 Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.


 Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidlaStřední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace K. Čapka 1457, Beroun 266 01
Nabízí možnost studia v PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ -78-62-C/02
Škola je přípravou na pro vykonávání jednoduchých činností v oblastech praktického života.


Zaměření: příprava jednoduchých pokrmů


Délka studia: 2 roky


Forma: denní studium


Způsob ukončení: závěrečná zkouška


Certifikát: vysvědčení o závěrečné zkoušce


Komu je určena:


Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:


  • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle §16 odst.9


- povinnou školní docházku ve třídě, oddělení podle §16 odst.9


  • povinnou školní docházku v základní škole speciálníKritéria pro přijetí ke vzdělávání v praktické škole dvouleté do oboru: 78-62-C/02:
  • posouzení zdravotní způsobilosti odborným lékařem ( jako součást přihlášky ke studiu)

  • závěry vyšetření pedagogického poradenského zařízení ( PPP, SPC), které je aktuální ke dni podání přihlášky


Pro školní rok 2019/2020 budou žáci přijímáni bez přijímacích zkoušek.


Předpokládaný počet přijatých žáků je 8.
Vyplněné přihlášky zašlete na adresu naší školy do 1.3.2019


První kolo přijímacího řízení se koná 23.4. 2019
Adresa školy: Střední škola a Základní škola beroun, příspěvková organizace


K.Čapka 1457


266 01 Beroun
Bližší informace získáte tel.: 311 621 871


e- mail: zvpsberoun@seznam.cz


www.zss-beroun.cz


 


 


 


Stále sbíráme víčka od PET lahví . Děkujeme všem, kteří se zúčastňují a nosí víčka :-) 

Změna ve sběru druhů víček......


 • všechna víčka od PET lahví

 • všechna víčka, na kterých je uveden recyklační trojúhelník s vyznačením materiálu ( HDPE/LDPE/PE/PP/PS apod.)

 • víčka od kávy šlehačky, nutridrinků, Nutrilonu, žloutky Kinder vajíček                                                                                                                                    

                                                               

Seznam vytvořených DUM v rámci projektu Peníze školám. Všechny materiály jsou uloženy a k dispozici v elektronické podobě u vedení školy.


1.  Název sady VY_12_INOVACE_01_Čj1, autorky: paní učitelky: Pavla Humlová, Blanka Lešková, Olga Berková, Zdeňka Kučerová, Iva Žihlová, Jitka Novotná, Lenka Hlaváčková,

2. Název sady VY_12_INOVACE_02_Dějepis,  autorky: paní učitelky: Petra           Veselá  - Dyršmídová, Dana Pikartová, Petra Srpová

  3.  Název sady VY_42_INOVACE_01_Číslo a početní operace, autorky: paní učitelky: Pavla Humlová, Blanka Lešková, Olga Berková, Zdeňka Kučerová, Iva Žihlová, Jitka Novotná, Lenka Hlaváčková, Lucie Kohoutová,

  4.  Název sady VY_42_INOVACE_02_Závislosti, vztahy a práce s daty, autorky: paní učitelky: Pavla Humlová, Blanka Lešková, Olga Berková, Zdeňka Kučerová, Iva Žihlová, Jitka Novotná, Lenka Hlaváčková, Lucie Kohoutová,

  5.  Název sady VY_32_INOVACE_01_M-Aplikační úlohy, autorky: paní učitelky: Jitka Novotná, Petra Srpová,


6.  Název sady VY_32_INOVACE_02_M-Závislosti, vztahy a práce s daty,  autorky: paní učitelky: Pavla Humlová, Blanka Lešková, Zdeňka Eisenhamerová, Lenka Hlaváčková,

7.  Název sady VY_32_INOVACE_03_Číslo a početní operace, autorky: paní učitelky: Blanka Lešková, Pavla Humlová, Zdeňka Eisenhamerová, Lenka Hlaváčková.

8.  Název sady VY_32_INOVACE_04_Přírodověda, autorky: paní učitelky: Zdeňka Kučerová, Iva Žihlová

9.  Název sady VY_32_INOVACE_05_Vlastivěda, autorky: paní učitelky: Marie Skuhrovcová, Pavla Humlová,

10. Název sady VY_32_INOVACE_06_Prvouka,  autorky: paní učitelky: Zdeňka Eisenhamerová, Lenka Hlaváčková, Blanka Lešková,

11. Název sady VY_32_INOVACE_07_VkZ, autorky: paní učitelky: Věra Malíková, Petra Srpová,

12. Název sady VY_32_INOVACE_08_Zeměpis, autorky: paní učitelky: Marta Červenková, Lucie Housarová,

13. Název sady VY_32_INOVACE_09_Občanská výchova, autor: paní učitelka Romana Koldová.

14. Název sady VY_32_INOVACE_10_Prvouka, autorky: paní učitelky: Iva Mikloszyová, Blanka Lešková.

15. Název sady VY_32_INOVACE_11_Přírodověda, autorky: paní učitelky: Iva Mikloszyová, Iva Žihlová, Zdeňka Kučerová,

16.  Název sady VY_32_INOVACE_12_Vlastivěda,  autorky: paní učitelky: Iva Mikloszyová, Jitka Novotná.

17.  Název sady VY_32_INOVACE_13_Informatika_Textový editor, autor: paní učitelka Eva Kovandová

18. Název  sady VY_32_INOVACE_14_Informatika_Vyhledávání dat na internetu, autor: paní učitelka Lucie Kohoutová     

19.  Název sady VY_32_INOVACE_15_Informatika_Tabulkový, autor: paní učitelka Lucie Kohoutová

20. Název sady VY_32_INOVACE_16_Fyzika,  autor: paní učitelka Irena Nová.

21. Název sady VY_32_INOVACE_17_Přírodopis, autor: paní učitelka Eva Kovandová.

22. Název sady VY_32_INOVACE_18_Chemie, autor: paní učitelka Zuzana Štíbrová,

Sada DUM pro PŠD:

1. Název sady: VY_32_INOVACE_01_Potraviny a nápoje, autor: paní učitelka Jana Sklenářová

2.Název sady: VY_32_INOVACE_02_Potraviny a nápoje, autor: paní učitelka Jana Sklenářová

3. Název sady: VY_32_INOVACE_03_Výživa pokrmů, autor: paní učitelka    Jana Sklenářová

4. Název sady: VY_32_INOVACE_04_Rodinná výchova, Rodina a rodinné soužití, autor: paní učitelka Iva Ropková

5. Název sady: VY_32_INOVACE_05_Rodinná výchova, Domácnost, autor: paní učitelka Iva Ropková

6. Název sady: VY_32_INOVACE_06_Rodinná výchova, Biologie člověka, autor: paní učitelka Iva Ropková