Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči. Doporučujeme, abyste ve Vašem prohlížeči nastavili povolení načítání skriptů.
This page is best viewed only in modern visual browser. We recommend to allow using of JavaScript in your browser.
zss-beroun >> >>
  - Květen - Volné dny - Zápis do 1.tříd - Doporučení rodičům - Praktická škola dvou

KVĚTEN


2. + 3. 5. - budou ve škole volné dny

6.5. - 10.5. - pobytu v přírodě ve středisku Klamovka ve Stradonicích se zúčastní žáci 3.LA,LB a 4.LA.

16. - 17.5. - se uskuteční výlet na Křivoklát s environmentálním zaměřením pro žáky 3. + 4.r., kteří pobesedují s lesníkem, navštíví hrad a příjemně si užijí tento pobyt v krásném prostředí Křivoklátska.

16.5. - se v rámci rozvoje tělesné zdatnosti žáků vydají naši deváťáci na Vraní skálu.

26.5. - 31.5. - pobytu v přírodě ve středisku "Hořovická chata" na Slapech se zúčastní žáci 5.LA,B.

28.5. - půjdou na poznávací vycházku žáci PŠ. Muzeum Českého krasu jim nabídne základní informace o zdejší krajině.

31.5. - všechny nabyté informace zužitkují žáci PŠ v Koněpruských jeskyních.

Akce, které budou upřesněny:

- přírodovědná vycházka s tematickým zaměřením: "Chráníme přírodu" a "Jak se chováme v přírodě" pro žáky 1.LA,LB.

- upevňování forem společenského chování bude cílem vycházky s tematickým zaměřením "Jdeme do knihovny" pro žáky 1.LA, LB.

- piknik u vody s knihou si užijí žáci 4.LB

- 2. týden půjdou poznávat naše město a okolí žáci 2.LA,LB

- také ve 2. týdnu se vydají do okolí školy žáci S4, kteří budou řešit dopravní situace a bezpečnost v rámci dopravní výchovy.

- vycházka do přírody spojená s piknikem je připravena i pro žáky 1.r.

2.5. + 3.5. - jsou vyhlášeny volné dnyStřední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace


Škola je zřízena podle § 16, odst. 9 školského zákona pro žáky


se speciálními vzdělávacími potřebami.


ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD


Postup při přijímání žáků  k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020


Zápis proběhne v úterý 9. dubna 2019 a ve středu 10. dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hodin


v areálu školy v budově 1. stupně – Karla Čapka 1456, v přízemí


K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 6 let a dále děti, kterým byl v minulém roce udělen odklad začátku povinné školní docházky.


 • Zákonný zástupce předloží při zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.
 • Zápis bude složen z formální části a z motivační části.
 • V průběhu formální části zákonný zástupce sepíše žádost o přijetí  dítěte k plnění povinné školní docházky.
 • V motivační části proběhne rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem zaměřený na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.
 • Do 30 dnů od podání žádosti rozhodne ředitel školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání. O výsledcích zápisu bude škola zákonné zástupce informovat zveřejněním seznamu přijatých dětí podle přiděleného identifikačního čísla  u vstupu na 1. stupeň (tam ,kde probíhal zápis do ZŠ)  a na webových stránkách školy.


Informace pro zápis:


 • důležitou součástí dokumentace pro přijetí je vyjádření speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko psychologické poradny, kde bude napsáno, že se jedná o žáka se speciální vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) a jeho potřeby ho opravňují k přijetí  do školy samostatně zřízené pro žáky s SVP (podle §16 odst. 9 školského zákona).


Kritéria přijetí:


Ředitelka školy stanovila níže uvedené podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku uvedené základní školy k plnění povinné školní docházky. 


 • platná zpráva/doporučení speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko psychologické poradny  s doporučením vzdělávání žáka v typu naší školy (podle §16 odst. 9 školského zákona)
 • diagnóza dítěte těžká porucha řeči - dyslalie multiplex, vývojová dysfázie, dysartrie, palatolalie, balbuties, opožděný vývoj řeči
 • přijetí žáků s diagnostikovaným mentálním postižením a přijetí žáků do základní školy speciální bude řešeno se zákonnými zástupci individuálně


Počet přijatých žáků do 1. třídy základní školy pro žáky s narušenou komunikační schopností je 22 ve dvou třídách.


Počet přijatých  žáků s diagnostikovaným mentálním postižením do základní školy s upraveným obsahem a výstupy učiva a do  základní školy speciální není stanoven.Doporučení  pro rodiče


Jak můžete pomoci svým dětem v přípravě na školní docházku


 Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě ho vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.


 Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.


 Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujete tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.


 Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.


 Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.


 Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.


 Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.


 Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.


 Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidlaStřední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace K. Čapka 1457, Beroun 266 01
Nabízí možnost studia v PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ -78-62-C/02
Škola je přípravou na pro vykonávání jednoduchých činností v oblastech praktického života.


Zaměření: příprava jednoduchých pokrmů


Délka studia: 2 roky


Forma: denní studium


Způsob ukončení: závěrečná zkouška


Certifikát: vysvědčení o závěrečné zkoušce


Komu je určena:


Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:


  • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle §16 odst.9


- povinnou školní docházku ve třídě, oddělení podle §16 odst.9


  • povinnou školní docházku v základní škole speciálníKritéria pro přijetí ke vzdělávání v praktické škole dvouleté do oboru: 78-62-C/02:
  • posouzení zdravotní způsobilosti odborným lékařem ( jako součást přihlášky ke studiu)

  • závěry vyšetření pedagogického poradenského zařízení ( PPP, SPC), které je aktuální ke dni podání přihlášky


Pro školní rok 2019/2020 budou žáci přijímáni bez přijímacích zkoušek.


Předpokládaný počet přijatých žáků je 8.
Vyplněné přihlášky zašlete na adresu naší školy do 1.3.2019


První kolo přijímacího řízení se koná 23.4. 2019
Adresa školy: Střední škola a Základní škola beroun, příspěvková organizace


K.Čapka 1457


266 01 Beroun
Bližší informace získáte tel.: 311 621 871


e- mail: zvpsberoun@seznam.cz


www.zss-beroun.cz


 


 


 


Stále sbíráme víčka od PET lahví . Děkujeme všem, kteří se zúčastňují a nosí víčka :-) 

Změna ve sběru druhů víček......


 • všechna víčka od PET lahví

 • všechna víčka, na kterých je uveden recyklační trojúhelník s vyznačením materiálu ( HDPE/LDPE/PE/PP/PS apod.)

 • víčka od kávy šlehačky, nutridrinků, Nutrilonu, žloutky Kinder vajíček                                                                                                                                    

                                                               

Seznam vytvořených DUM v rámci projektu Peníze školám. Všechny materiály jsou uloženy a k dispozici v elektronické podobě u vedení školy.


1.  Název sady VY_12_INOVACE_01_Čj1, autorky: paní učitelky: Pavla Humlová, Blanka Lešková, Olga Berková, Zdeňka Kučerová, Iva Žihlová, Jitka Novotná, Lenka Hlaváčková,

2. Název sady VY_12_INOVACE_02_Dějepis,  autorky: paní učitelky: Petra           Veselá  - Dyršmídová, Dana Pikartová, Petra Srpová

  3.  Název sady VY_42_INOVACE_01_Číslo a početní operace, autorky: paní učitelky: Pavla Humlová, Blanka Lešková, Olga Berková, Zdeňka Kučerová, Iva Žihlová, Jitka Novotná, Lenka Hlaváčková, Lucie Kohoutová,

  4.  Název sady VY_42_INOVACE_02_Závislosti, vztahy a práce s daty, autorky: paní učitelky: Pavla Humlová, Blanka Lešková, Olga Berková, Zdeňka Kučerová, Iva Žihlová, Jitka Novotná, Lenka Hlaváčková, Lucie Kohoutová,

  5.  Název sady VY_32_INOVACE_01_M-Aplikační úlohy, autorky: paní učitelky: Jitka Novotná, Petra Srpová,


6.  Název sady VY_32_INOVACE_02_M-Závislosti, vztahy a práce s daty,  autorky: paní učitelky: Pavla Humlová, Blanka Lešková, Zdeňka Eisenhamerová, Lenka Hlaváčková,

7.  Název sady VY_32_INOVACE_03_Číslo a početní operace, autorky: paní učitelky: Blanka Lešková, Pavla Humlová, Zdeňka Eisenhamerová, Lenka Hlaváčková.

8.  Název sady VY_32_INOVACE_04_Přírodověda, autorky: paní učitelky: Zdeňka Kučerová, Iva Žihlová

9.  Název sady VY_32_INOVACE_05_Vlastivěda, autorky: paní učitelky: Marie Skuhrovcová, Pavla Humlová,

10. Název sady VY_32_INOVACE_06_Prvouka,  autorky: paní učitelky: Zdeňka Eisenhamerová, Lenka Hlaváčková, Blanka Lešková,

11. Název sady VY_32_INOVACE_07_VkZ, autorky: paní učitelky: Věra Malíková, Petra Srpová,

12. Název sady VY_32_INOVACE_08_Zeměpis, autorky: paní učitelky: Marta Červenková, Lucie Housarová,

13. Název sady VY_32_INOVACE_09_Občanská výchova, autor: paní učitelka Romana Koldová.

14. Název sady VY_32_INOVACE_10_Prvouka, autorky: paní učitelky: Iva Mikloszyová, Blanka Lešková.

15. Název sady VY_32_INOVACE_11_Přírodověda, autorky: paní učitelky: Iva Mikloszyová, Iva Žihlová, Zdeňka Kučerová,

16.  Název sady VY_32_INOVACE_12_Vlastivěda,  autorky: paní učitelky: Iva Mikloszyová, Jitka Novotná.

17.  Název sady VY_32_INOVACE_13_Informatika_Textový editor, autor: paní učitelka Eva Kovandová

18. Název  sady VY_32_INOVACE_14_Informatika_Vyhledávání dat na internetu, autor: paní učitelka Lucie Kohoutová     

19.  Název sady VY_32_INOVACE_15_Informatika_Tabulkový, autor: paní učitelka Lucie Kohoutová

20. Název sady VY_32_INOVACE_16_Fyzika,  autor: paní učitelka Irena Nová.

21. Název sady VY_32_INOVACE_17_Přírodopis, autor: paní učitelka Eva Kovandová.

22. Název sady VY_32_INOVACE_18_Chemie, autor: paní učitelka Zuzana Štíbrová,

Sada DUM pro PŠD:

1. Název sady: VY_32_INOVACE_01_Potraviny a nápoje, autor: paní učitelka Jana Sklenářová

2.Název sady: VY_32_INOVACE_02_Potraviny a nápoje, autor: paní učitelka Jana Sklenářová

3. Název sady: VY_32_INOVACE_03_Výživa pokrmů, autor: paní učitelka    Jana Sklenářová

4. Název sady: VY_32_INOVACE_04_Rodinná výchova, Rodina a rodinné soužití, autor: paní učitelka Iva Ropková

5. Název sady: VY_32_INOVACE_05_Rodinná výchova, Domácnost, autor: paní učitelka Iva Ropková

6. Název sady: VY_32_INOVACE_06_Rodinná výchova, Biologie člověka, autor: paní učitelka Iva Ropková