Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči. Doporučujeme, abyste ve Vašem prohlížeči nastavili povolení načítání skriptů.
This page is best viewed only in modern visual browser. We recommend to allow using of JavaScript in your browser.
zss-beroun >> naše služby >> poradenské služby

Poradenské služby

V naší škole jsou zajišťovány :

-
         výchovným poradcem
-
         školním metodikem prevence
-
         speciálními pedagogy z řad učitelského sboru
-
         třídními učiteli

 Výchovný – kariérový poradce  zajišťuje ve škole:

-         profesionální orientaci vystupujících žáků.

-         předkládá žákům a rodičům nabídky učebních a vzdělávacích oborů

-         spolupracuje s OU a SOU

-         je v kontaktu s úřadem práce

-         zajišťuje přihlášky žáků do OU a SOU

-         podílí se na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

-         vytváří podmínky pro další vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí

 

Výchovné poradenství

V souvislosti s vydáním Vyhlášky č. 116/2011 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, je nutný souhlas žáků a zákonných zástupců o bezplatném poskytování poradenských služeb školy po dobu povinné školní docházky Vám i Vašim dětem.

Základní úkoly výchovného poradce jsou:

* poskytování důležité informace o činnosti mimoškolních poradenských institucí a možnostech využívání jejich služeb, dále o konkrétních problémech, které se u dětí a mládeže v dané lokalitě významně projevují;

* přispívání k sjednocení diagnostických činností třídních učitelů;

* uskutečňování vlastní diagnostické činnosti podle potřeby školy, navrhuje žáky k odbornému vyšetření ve speciálních zařízeních, nejčastěji v PPP;

* poskytování třídním učitelům a ostatním pracovníkům školy obsahovou a metodickou pomoc;

* nabízení konzultací žákům a jejich rodičům v konkrétních problémech;

* zajišťování, zpracování, interpretace a uchování informací a dat o žákovi;

* napomáhání při klíčových momentech rozhodování žáka o dalším studiu či způsobu přípravy pro povolání;

* monitorování žáků, kteří mají výchovné nebo vzdělávací obtíže ve škole a pomoc učitelům a rodičům žáků při řešení těchto obtíží;

* plnění úkolů v oblasti prevence negativních vlivů na osobnostní a sociální vývoj dětí a mládeže (šikanování, drogy, kriminalita, gamblerství a další sociálně patologické jevy);

* metodické vedení třídních učitelů;

* připravování podkladů pro řízené rozhovory s rodiči žáků, pro konzultační, poradenskou apod. činnost s žáky, s třídními učiteli;

* podávání aktuálních informací o vývoji pedagogických proudů.

Základní úkoly metodika prevence:

* tvorba a realizace preventivního programu školy

* koordinace a účast na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu apod.

* metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů

* koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků

* kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště na intervenci a následné péči v případech akutního výskytu sociálně patologických jevů

* vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)

* spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a účast na sledování rizikových faktorů

* příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními

 

Školní metodik prevence se podílí ve škole na:

-         prevenci sociálně nežádoucích jevů

-         primární prevenci školní neúspěšnosti

-         zpracování preventivního programu školy

-         metodické pomoci učitelům při realizaci preventivního programu

-         integraci žáků

-         spolupráci mezi školou a rodiči

-         prevenci a řešení záškoláctví

-         jednání výchovné komise školy

-         zpracovává podklady pro informace o žácích

 

Speciální pedagog – třídní učitel  vykonává činnosti:

-         diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb žáka

-         definuje hlavní problémy žáka

-         zajišťuje speciálně pedagogické vzdělávací činnosti

-         vytváří individuální vzdělávací plán žáka, pokud je navržen

-         zabezpečuje kontakt s rodinou žáka

-         spolupracuje s poradenským týmem školy

-         předkládá podklady pro podávání zpráv o žácích

Každý z poradenských pracovníků  má pevně stanoveny konzultační hodiny pro žáky a rodiče.
Rozvrh konzultačních hodin je zveřejněn na informační  nástěnce ve vstupních chodbách školy.